สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรมก่อนหน้า

กิจกรรมประจำปี 2567 อ่านต่อ

การอบรมทักษะด้านภาษาของครูภาษาฝรั่งเศสที่สอนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศในเอเชียแปซิฟิก อ่านต่อ

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ่านต่อ

พิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรม ภาษาต่างประเทศ รุ่นที่ 1/2566 อ่านต่อ

Francophonie 2024 อ่านต่อ

la célébration 35e année la relation entre l'ATPF et Bretagne (1989-2024) อ่านต่อ

รางวัลประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น และรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2567 อ่านต่อ

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส อังกฤษ และภาษาจีน ) อ่านต่อ

สคฝท. ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนอบรม ประจำปี 2024 (รุ่นที่3) อ่านต่อ

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น อ่านต่อ

กิจกรรมประจําปี 2566 ครั้งที่ 44 « Hommage à SAR Galyani Vadhana : Lumières d'une pédagogue aux multiples engagements » อ่านต่อ

ต่อสมาชิกภาพ - สมัครเป็นสมาชิกสถาบัน และสมัครเป็นสมาชิก (รายบุคคล) อ่านต่อ

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน อ่านต่อ

อ.อาทิตย์ วงษ์สง่า กรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้รับอิสริยาภรณ์ (Ordre des Palmes Académiques - Chevalier) จากรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศส อ่านต่อ

Actes du 4eme colloque-ATPF 2023 อ่านต่อ

กิจกรรมประจําปี 2566 ครั้งที่ 44 « Hommage à SAR Galyani Vadhana : Lumières d'une pédagogue aux multiples engagements » อ่านต่อ

"วันครูภาษาฝรั่งเศสนานาชาติ" "Journée internationale des professeurs de français" (JIPF) THÈME 2023 : FIÈRES ET FIERS D’ENSEIGNER LE FRANÇAIS ! อ่านต่อ

Projet international "Ces élèves (qui) nous élèvent" Appel septembre 2023 อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันเขียนทักษะภาษาฝรั่งเศส กิจกรรมประจำปี 2566 /2023 « Hommage à SAR Galyani Vadhana : Lumières d'une pédagogue aux multiples engagements » อ่านต่อ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และเลือกตั้งกรรมการบริหาร สคฝท. ชุดที่ 24 อ่านต่อ

ประกาศผลการประกวดเรียงความเพื่อสดุดีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ่านต่อ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ « La stratégie et la planification des activités d’apprentissage du français en classe » อ่านต่อ

ขอเชิญสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร สคฝท. ชุดที่ 24 กำหนดส่งใบสมัคร ภายในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนทักษะการเขียนนิทานเป็นภาษาฝรั่งเศส อ่านต่อ

กิจกรรมประจำปี 2566 « Hommage à SAR Galyani Vadhana : Lumières d'une pédagogue aux multiples engagements » อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสและการวิจัยและร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง “Les multiples facettes du français et son enseignement au 21e siècle : plurilinguisme , pluriculturalisme et innovations” อ่านต่อ

โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศส อังกฤษ และจีน อ่านต่อ

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดี อ่านต่อ

รายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวาระครบ 100 ปีวันประสูติ อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนทักษะการเขียนนิทานเป็นภาษาฝรั่งเศส อ่านต่อ

ประกาศผลการแข่งขันเขียนเรื่องประกอบภาพ อ่านต่อ

ถวายปัจจัยเพื่ออุทิศพระกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ่านต่อ

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปภัมถ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้ทุนอบรมครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส อ่านต่อ

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ่านต่อ

ทุนอบรมครูภาษาฝรั่งเศส อ่านต่อ

สคฝท ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเลือก เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนภาษาฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 21 "Université d’été de Francophonia 2023" ระหว่างวันที่ 24 กรกฏาคม - 4 สิงหาคม 2023 ณ เมือง Nice ประเทศฝรั่งเศส อ่านต่อ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนภาษาฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 21 ณ เมือง Nice ประเทศฝรั่งเศส ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และ สถาบัน อ่านต่อ

การประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ่านต่อ

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ อ่านต่อ

ฟรี!!! เชิญชวนเข้าร่วมการอบรม หัวข้อ "Innovation et enseignement" โดยวิทยากรรับเชิญ วันที่ 7 มิถุนายน ที่โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส อ่านต่อ

การประกวดบทกวี (Calligramme) ในหัวข้อ French Riviera อ่านต่อ

ความเคลื่อนไหวการสัมมนานานาชาติ Le 4e colloque international de l'ATPF 2023 : Les multiples facettes du français et son enseignement au 21e siècle : plurilinguisme, pluriculturalisme et innovaton 8-9/6/23 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพฯ อ่านต่อ

ขยายเวลาส่งเรียงความเข้าร่วมประกวด โครงการประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทั้งภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศส เป็นวันที่ 10/3/66 อ่านต่อ

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาร่วมกับ สคฝท. ขอแสดงความยินดีกับคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2565 อ่านต่อ

สคฝท. เชิญชวนสถาบันการศึกษาต่อสมาชิกภาพ และสมัครสมาชิกใหม่ อ่านต่อ

ขยายเวลาส่งเรียงความเข้าร่วมประกวด โครงการประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทั้งภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศส เป็นวันที่ 31/1/66 อ่านต่อ

งานกิจกรรมประจำปี 2565 ครั้งที่ 43 3/12/65 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ สคฝท. ขอขอบคุณทุกฝ่าย และขอแสดงความยินดีกับสถาบันที่ได้รับรางวัล ตลอดจนผู้เข้าแข่งขันทุกคน อ่านต่อ

ประมวลภาพกิจกรรมประจำปี 2565/2022 ครั้งที่ 43 ของ สคฝท. อ่านต่อ

สูจิบัตรงานกิจกรรมประจำปี 2565 สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ อ่านต่อ

กำหนดการงานกิจกรรม ประจำปี 2565 ครั้งที่ 43 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ - 3 ธันวาคม 2565 อ่านต่อ

สคฝท. ขออนุญาตแจ้งขยายเวลาส่งบทความทางวิชาการ สำหรับการประชุมนานาชาติครั้งที่ 4 เป็นวันที่ 15 ธันวาคม 2565 อ่านต่อ

การแข่งขันสร้างคลิปวิดีโอส่งเสริมการเรียนภาษาฝรั่งเศส Concours de clip vidéo pour promouvoir la langue française กิจกรรมประจำปี 2565/2022 จัดการแข่งขันโดย สคฝท. ตัดสินคะแนนยอดชมจาก youtube เวลา 12.00น. วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 อ่านต่อ

สคฝท. ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่นขันที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในงานกิจกรรมประจำปี 2565/2022 ครั้งที่ 43 ของ สคฝท. วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ

สคฝท.ขอแจ้งข่าวดี กำหนดขยายวันรับสมัครแข่งขันกิจกรรมประจำปี 2565 จากเดิมวันที่ 15 ตุลาคม เป็นวันที่ 28 ตุลาคม และเปลี่ยนวันประกาศผลผู้เข้ารอบ จากวันที่ 7 พฤศจิกายน เป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 19 กย. 65 อ่านต่อ

แข่งขันเขียนเรียงความชิงรางวัล 10,000 บาท 1 ตค. - 31 ธค. 65 อ่านต่อ

สัมมนาวิชาการนานาชาติ Le 4e colloque internationale de l'ATPF 2023 อ่านต่อ

สัมมนาวิชาการนานาชาติ Le 4e colloque internationale de l'ATPF 2023 อ่านต่อ

การประกวดแปลวรรณกรรมชิงรางวัลเงินทุนวรรณกรรมอำพรรณ โอตระกูล ซาลส์ 65 (ส่งผลงานได้ถึง 30 เม.ย.2565) อ่านต่อ

สคฝท. และ มสฝ. เรียนเชิญทุกท่านร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 22/3/65 อ่านต่อ

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ร่วมจัดกิจกรรม Créativité et Solidalité avec ATPF วันประชาคมโลกภาษาฝรั่งเศส 19/3/65 อ่านต่อ

การประชุมกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 23 ครั้งที่ 3/2565 17/3/2565 อ่านต่อ

กรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปภัมถ์ฯ ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลเดือนแห่งการใช้ภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย “ Le mois de la Francophonie en Thaïlande” ณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพฯ 2 มีนาคม 2565 อ่านต่อ

การประชุมกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 23 ครั้งที่ 2/2565 24/2/65 อ่านต่อ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานรางวัลกิจกรรมสำหรับเยาวชน 19/2/65 อ่านต่อ

ผลงานศิลปะรอบกำแพงสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านต่อ

กรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปภัมถ์ฯ ร่วมงานเลี้ยงเกษียณ คุณวิภา สุจินัย-แบร์วาส 19/1/65 ณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพฯ อ่านต่อ

โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ประจำเดือนตุลาคม 2564 เรื่อง "กว่าจะได้เป็น Paris 2024: วิเคราะห์วาทกรรมการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกของกรุงปารีส" 18 ตุลาคม 2564 อ่านต่อ

การบรรยายพิเศษ “เทพนิยายของมาดามโดนัว” (2 คลิป) 8 สิงหาคม 2564 อ่านต่อ

การบรรยายพิเศษวรรณกรรมอำพรรณ โอตระกูล ซาลส์ ในหัวข้อ “ชื่อเฉพาะ...แปลได้ ไทย-ฝรั่งเศส แปลด้วยภาษาศาสตร์” 8 สิงหาคม 2564 อ่านต่อ

การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส จากโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางภาษาฝรั่งเศสระดับอุดมศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร 4 ส.ค.2564 อ่านต่อ

การแข่งขันท่องกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส จากโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางภาษาฝรั่งเศสระดับอุดมศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร 4 ส.ค.2564 อ่านต่อ

การแข่งขันเล่าเรื่องภาษาฝรั่งเศส ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางภาษาฝรั่งเศสระดับมัธยมศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร 4 ส.ค.2564 อ่านต่อ

การบรรยายาพิเศษ "นโยบายสิ่งแวดล้อมของฝรั่งเศสในยุคโควิด" 24 ก.ค.2564 อ่านต่อ

อ่านฝรั่งเศส 2564 “75 ปี เจ้าชายน้อย” 29 มิถุนายน 2564 อ่านต่อ