สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย (สคฝท.) เป็นสมาคมวิชาชีพที่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ทรงก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2520 ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสและการวิจัยในสาขาฝรั่งเศสศึกษา สร้างความร่วมมือในระหว่างผู้สอนและสนับสนุนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศและต่างประเทศ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาพระราชทานเงินทุนเพื่อจดทะเบียนก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษา (มสฝ.) ในปี พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นองค์กรที่สามารถหาเงินบริจาคและนำดอกผลมาใช้ประโยชน์ สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย และองค์กรการศึกษาอื่น ๆ ในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษา

ในปี พ.ศ. 2552 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับสมาคม ฯ ไว้ในพระราชูปถัมภ์ และทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ของสมาคม ฯ