สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

คณะกรรมการบริหารสมาคม

คณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 23 พ.ศ. 2565-2566

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นายกกิตติมศักดิ์

คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์

อุปนายก

นางสาวไพริน ศิริอังกูร

นายทะเบียน

นางสาวอรวรรณี ป้านสวาสดิ์

ผู้ช่วยนายทะเบียน

นางสาวเพ็ญพรรณ ทิพย์คง

วิเทศสัมพันธ์

นางสุพรรณี จันทน์คราญ

วิเทศสัมพันธ์

นางสาวสิริวรรณ จุฬากรณ์

วิเทศสัมพันธ์

นายริปวัฒน์ จิราพงษ์

วิเทศสัมพันธ์

นางสาวพรศิริ ทองพันธุ์

ประชาสัมพันธ์

นางพรทิพย์ โตมอญ

ประชาสัมพันธ์

นายณัฐพล ชนินพร

ประชาสัมพันธ์

นางพรทิพา ถาวรบุตร

ปฏิคม

นางสาวชัชรีวรรณ ไชยวัฒน์

ปฏิคม

นางสาวกอบเกื้อ คชเสนี

ปฏิคม

นางปิยจิตร สังข์พานิช

สารนิเทศ

นางรัชนี บุตรรัตน์

สมาชิกสัมพันธ์

นายอาทิตย์ วงษ์สง่า

สาราณียกร

นางดวงใจ อัมระปาล

เหรัญญิก

นางสาวกมนต์ภรณ์ ลี้สิริเสริญกุล

เลขาธิการ

นางสุรภี รุโจปการ

รองเลขาธิการ

นางศิริวรรณ พิริยะสุรวงศ์

ผู้ช่วยเลขาธิการ

คณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 22 พ.ศ. 2563-2564

1. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายกกิตติมศักดิ์

2. คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์อุปนายก
3. นางธิดาบุญธรรมอุปนายก
4. นางสาวไพริน ศิริอังกูรนายทะเบียน
5. นางสาวอรวรรณี ป้านสวาสดิ์ผู้ช่วยนายทะเบียน
6. นางสาวเพ็ญพรรณ ทิพย์คงวิเทศสัมพันธ์
7. นางสุพรรณี จันทน์คราญวิเทศสัมพันธ์
8. นายริปวัฒน์ จิราพงษ์วิเทศสัมพันธ์
9. นางสาวพรศิริ ทองพันธุ์ประชาสัมพันธ์
10. นางพรทิพย์ โตมอญประชาสัมพันธ์
11. นายณัฐพล ชนินพรประชาสัมพันธ์
12. นางพรทิพา ถาวรบุตรปฏิคม
13. นางสาวชัชรีวรรณ ไชยวัฒน์ปฏิคม
14. นางสาววาสนาสมจิตร์ปฏิคม
15. นางสาวอารีรัตน์ปิ่นทองปฏิคม
16. นายอาทิตย์ วงษ์สง่าสาราณียกร
17. นางรัชนี บุตรรัตน์สมาชิกสัมพันธ์
18. นางปิยจิตรสังข์พานิชสารนิเทศ
19. นางดวงใจ อัมระปาลเหรัญญิก
20. นางสาวณัฐสรัญลี้ศิริเสริญเลขาธิการ
21. นางสุรภี รุโจปการรองเลขาธิการคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 21 พ.ศ. 2561-2562

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายกกิตติมศักดิ์

2. คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์อุปนายก
3. นางธิดาบุญธรรมอุปนายก
4. นางสาวไพริน ศิริอังกูรนายทะเบียน
5. นางสาวอรวรรณี ป้านสวาสดิ์ผู้ช่วยนายทะเบียน
6. นางสาวอารีรัตน์ปิ่นทองประชาสัมพันธ์
7. นายณัฐพล ชนินพรผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
8. นางพรทิพา ถาวรบุตรปฏิคม
9. นางสาวชัชรีวรรณ ไชยวัฒน์ผู้ช่วยปฏิคม
10. นางสาวปรุงสุคนธ์บูรณะถาวรสมาชิกสัมพันธ์
11. นางปิยจิตรสังข์พานิชสาราณียกร-บรรณารักษ์
12. นางสาวเพ็ญพรรณ ทิพย์คงวิเทศสัมพันธ์
13. นางสุพรรณี จันทน์คราญวิเทศสัมพันธ์
14. นายฐนวิชณ์ไกรเพิ่มผู้ช่วยวิเทศสัมพันธ์
15. นางสาวพรศิริ ทองพันธุ์สารนิเทศ
16. นางพรทิพย์ โตมอญผู้ช่วยสารนิเทศ
17. นางสาวศุภลัคน์เตชะพงศธรเหรัญญิก
18. นางดวงใจ อัมระปาลผู้ฃ่วยเหรัญญิก
19. นางสาวณัฐสรัญลี้ศิริเสริญเลขาธิการ
20. นางสุรภี รุโจปการรองเลขาธิการ
21. นางสาววาสนาสมจิตร์ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 20 พ.ศ. 2559-2560

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายกกิตติมศักดิ์

2. คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์อุปนายก
3. นางธิดาบุญธรรมอุปนายก
4. นางสาวณัฐสรัญลี้ศิริเสริญเลขาธิการ
5. นางสาวศุภลัคน์เตชะพงศธรเหรัญญิก
6. นางสาวไพริน ศิริอังกูรนายทะเบียน
7. นางสาววาสนาสมจิตร์ประชาสัมพันธ์
8. นางพรทิพา ถาวรบุตรปฏิคม
9. นางสาวปรุงสุคนธ์บูรณะถาวรสมาชิกสัมพันธ์
10. นางสาวเสาวนิตย์ชัยมุสิกวิทยาการสัมพันธ์
11. นางดวงใจ อัมระปาลวิทยาการสัมพันธ์
12. นางสุพรรณี จันทน์คราญวิเทศสัมพันธ์
13. นางสาวเพ็ญพรรณ ทิพย์คงวิเทศสัมพันธ์
14. นางสาวพรศิริ ทองพันธุ์สารนิเทศ
15. นางสาวอารีรัตน์ปิ่นทอง สาราณียกร-บรรณารักษ์
16. นางสุรภี รุโจปการรองเลขาธิการ
17. นายวิโรจน์โกศลฤทธิชัยผู้ช่วยเลขาธิการ
18. นางสาวสิรจิตต์เดชอมรชัยผู้ฃ่วยเหรัญญิก
19. นางสาวอรวรรณี ป้านสวาสดิ์ผู้ช่วยนายทะเบียน
20. นางสาวชัชรีวรรณ ไชยวัฒน์ผู้ฃ่วยปฏิคม
21. นางพรทิพย์ โตมอญผู้ช่วยสารนิเทศคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 19 พ.ศ. 2557-2558

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายกกิตติมศักดิ์

2. คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์อุปนายก
3. นางธิดาบุญธรรมอุปนายก
4. นางสาวณัฐสรัญลี้ศิริเสริญเลขาธิการ
5. นางสาวศุภลัคน์เตชะพงศธรเหรัญญิก
6. นางสาวไพริน ศิริอังกูรนายทะเบียน
7. นางสาววาสนาสมจิตร์บรรณารักษ์
8. นางพรทิพา ถาวรบุตรปฏิคม
9. นางสาวปรุงสุคนธ์บูรณะถาวรสมาชิกสัมพันธ์
10. นายปรีดีพิศภูมิวิถีประชาสัมพันธ์
11. นางดวงใจ อัมระปาลวิทยาการสัมพันธ์
12. นางสุพรรณี จันทน์คราญวิเทศสัมพันธ์
13. นางสาวพรศิริ ทองพันธุ์สารนิเทศ
14. นางสาวอารีรัตน์ปิ่นทองสาราณียกร
15. นางสาวสิรจิตต์เดชอมรชัยรองเลขาธิการ
16. นายวิโรจน์โกศลฤทธิชัยผู้ช่วยเลขาธิการ
17. นางสาวอรวรรณี ป้านสวาสดิ์ผู้ช่วยนายทะเบียน
18. นางสาวมาริสาการีเวทย์ผู้ฃ่วยเหรัญญิก
19. นางสาวชัชรีวรรณ ไชยวัฒน์ผู้ฃ่วยปฏิคม
20. นางพรทิพย์ โตมอญผู้ช่วยสารนิเทศ
21. นางสุรภี รุโจปการผู้ช่วยสาราณียกรคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 18 พ.ศ. 2555-2556

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายกกิตติมศักดิ์

2. คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์อุปนายก
3. นางธิดาบุญธรรมอุปนายก
4. นางสาวณัฐสรัญลี้ศิริเสริญเลขาธิการ
5. นางสาวชนยาด่านสวัสดิ์เหรัญญิก
6. นางสาวไพริน ศิริอังกูรนายทะเบียน
7. นางสาวประภางานไพโรจน์บรรณารักษ์
8. นางพรทิพา ถาวรบุตรปฏิคม
9. นางสาวปรุงสุคนธ์บูรณะถาวรสมาชิกสัมพันธ์
10. นายปรีดีพิศภูมิวิถีประชาสัมพันธ์
11. นางสาวนันทาไกรวิทย์วิทยาการสัมพันธ์
12. นางสุพรรณี จันทน์คราญวิเทศสัมพันธ์
13. นางสาวพรศิริ ทองพันธุ์สารนิเทศ
14. นางสาวอารีรัตน์ปิ่นทองสาราณียกร
15. นางสาวสิรจิตต์เดชอมรชัยรองเลขาธิการ
16. นางสุรภี รุโจปการผู้ช่วยเลขาธิการ
17. นางสาวอรวรรณี ป้านสวาสดิ์ผู้ช่วยนายทะเบียน
18. นางสาวมาริสาการีเวทย์ผู้ฃ่วยเหรัญญิก
19. นางสาวชัชรีวรรณ ไชยวัฒน์ผู้ฃ่วยปฏิคม
20. นางสุปาณีพัฒราชผู้ช่วยสารนิเทศ
21. นางสาวบุบผาอยู่ทรัพย์ผู้ช่วยสาราณียกรคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 17 พ.ศ. 2553-2554

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายกกิตติมศักดิ์

2. คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์อุปนายก
3. นางธิดาบุญธรรมอุปนายก
4. นางสาวณัฐสรัญลี้ศิริเสริญเลขาธิการ
5. นางสาวชนยาด่านสวัสดิ์เหรัญญิก
6. นางสาวไพริน ศิริอังกูรนายทะเบียน
7. นางสาวประภางานไพโรจน์บรรณารักษ์
8. นางพรทิพา ถาวรบุตรปฏิคม
9. นางสาวเสาวนิตย์ชัยมุสิกสมาชิกสัมพันธ์
10. นางสุรภี รุโจปการสาราณียกร
11. นายปรีดีพิศภูมิวิถีประชาสัมพันธ์
12. นางสาวนันทาไกรวิทย์วิทยาการสัมพันธ์
13. นางสุพรรณี จันทน์คราญวิเทศสัมพันธ์
14. นางสาวพรศิริ ทองพันธุ์สารนิเทศ
15. นางสาวสิรจิตต์เดชอมรชัยรองเลขาธิการ
16. นางสาวอรวรรณี ป้านสวาสดิ์ผู้ช่วยเลขาธิการ
17. นางสาวมาริสาการีเวทย์ผู้ฃ่วยเหรัญญิก
18. นางอรวรรณรัตนกาฬผู้ช่วยบรรณารักษ์
19. นางสาวชัชรีวรรณ ไชยวัฒน์ผู้ฃ่วยปฏิคม
20. นางสาวอารีรัตน์ปิ่นทองผู้ช่วยสาราณียกร
21. นางสาวศิริพรอินทเวคินผู้ช่วยสารนิเทศคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 16 พ.ศ. 2551-2552

1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์นายกกิตติมศักดิ์

2. คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์อุปนายก
3. นางธิดาบุญธรรมอุปนายก
4. นางสาวณัฐสรัญลี้ศิริเสริญเลขาธิการ
5. นางสาวชนยาด่านสวัสดิ์เหรัญญิก
6. นางสาวไพริน ศิริอังกูรนายทะเบียน
7. นางสาวประภางานไพโรจน์บรรณารักษ์
8. นางพรทิพา ถาวรบุตรปฏิคม
9. นางสาวเสาวนิตย์ชัยมุสิกสมาชิกสัมพันธ์
10. นางสาวสิรจิตต์เดชอมรชัยสาราณียกร
11. นายสุพจน์โล่ห์คุณสมบัติประชาสัมพันธ์
12. นางสาวนันทาไกรวิทย์วิทยาการสัมพันธ์
13. นางสุพรรณี จันทน์คราญวิเทศสัมพันธ์
14. นางสาวพรศิริ ทองพันธุ์สารนิเทศ
15. นางสาวอรวรรณี ป้านสวาสดิ์ผู้ช่วยเลขาธิการ
16. นางสาวมาริสาการีเวทย์ผู้ฃ่วยเหรัญญิก
17. นางอรวรรณรัตนกาฬผู้ช่วยบรรณารักษ์
18. นางสาวชัชรีวรรณ ไชยวัฒน์ผู้ฃ่วยปฏิคม
19. นางสาวปรุงสุคนธ์บูรณะถาวรผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
20. นางสุรภี รุโจปการผู้ช่วยสาราณียกร
21. นางสาวศิริพรอินทเวคินผู้ช่วยสารนิเทศคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 15 พ.ศ. 2549-2550

1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์นายกกิตติมศักดิ์

2. นางธิดาบุญธรรมอุปนายก
3. คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์อุปนายก
4. นางสาวณัฐสรัญลี้ศิริเสริญเลขาธิการ
5. นางสาวสุธาสินีผลวัฒนะเหรัญญิก
6. นางสาวไพริน ศิริอังกูรนายทะเบียน
7. นางสาวสิรจิตต์เดชอมรชัยสาราณียกร
8. นายสุพจน์โล่ห์คุณสมบัติประชาสัมพันธ์
9. นางสาวปรุงสุคนธ์บูรณะถาวรสมาชิกสัมพันธ์
10. นางสาวประภางานไพโรจน์บรรณารักษ์
11. นางพรทิพา ถาวรบุตรปฏิคม
12. นางสาวอรวรรณี ป้านสวาสดิ์ผู้ช่วยเลขาธิการ
13. นางสาวมาริสาการีเวทย์ผู้ฃ่วยเหรัญญิก
14. นางมลฤดีปาลสุขผู้ช่วยนายทะเบียน
15. นายอาทิตย์ วงษ์สง่าผู้ช่วยสาราณียกร
16. นางสาวพรศิริ ทองพันธุ์ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
17. นางสาวศิริพรอินทเวคินผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
18. นางอรวรรณรัตนกาฬผู้ช่วยบรรณารักษ์
19. นางสาวชัชรีวรรณ ไชยวัฒน์ผู้ฃ่วยปฏิคม
20. นางสาวนันทาไกรวิทย์กรรมการ
21. นางสาวสุธาวดีหนุนภักดีกรรมการคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 14 พ.ศ. 2547-2548

1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์นายกกิตติมศักดิ์

2. นางธิดาบุญธรรมอุปนายก
3. คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์อุปนายก
4. นางสาวณัฐสรัญลี้ศิริเสริญเลขาธิการ
5. นางสาวสุธาสินีผลวัฒนะเหรัญญิก
6. นางสาวไพริน ศิริอังกูรนายทะเบียน
7. นายปรีดีพิศภูมิวิถีสาราณียกร
8. นางอรวรรณรัตนกาฬประชาสัมพันธ์
9. นางสาวปรุงสุคนธ์บูรณะถาวรสมาชิกสัมพันธ์
10. นางสาวประภางานไพโรจน์บรรณารักษ์
11. นางพรทิพา ถาวรบุตรปฏิคม
12. นางสาวอรวรรณี ป้านสวาสดิ์ผู้ช่วยเลขาธิการ
13. นางสาววาสนาสมจิตร์ผู้ช่วยเลขาธิการ
14. นางสาวมาริสาการีเวทย์ผู้ฃ่วยเหรัญญิก
15. นางมลฤดีปาลสุขผู้ช่วยนายทะเบียน
16. นางสาวนันทาไกรวิทย์ผู้ช่วยสาราณียกร
17. นางสาวสิรจิตต์เดชอมรชัยผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
18. นางสาวศิริพรอินทเวคินผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
19. นางสาวพรศิริ ทองพันธุ์ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
20. นางสาวสุธาวดีหนุนภักดีผู้ช่วยบรรณารักษ์
21. นางสาวชัชรีวรรณ ไชยวัฒน์ผู้ฃ่วยปฏิคมคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 13 พ.ศ. 2545-2546

1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์นายกกิตติมศักดิ์

2. นางธิดาบุญธรรมอุปนายก
3. คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์อุปนายก
4. นางสาวณัฐสรัญลี้ศิริเสริญเลขาธิการ
5. นางสาวสุธาสินีผลวัฒนะเหรัญญิก
6. นางสาวไพริน ศิริอังกูรนายทะเบียน
7. นางสาวอัจฉราโชติบุตรสาราณียกร
8. นางอรวรรณรัตนกาฬประชาสัมพันธ์
9. นางสาวอุรัจฉฑาเชาวน์ชลากรสมาชิกสัมพันธ์
10. นางสาวประภางานไพโรจน์บรรณารักษ์
11. นางพรทิพา ถาวรบุตรปฏิคม
12. นางสาวอรวรรณี ป้านสวาสดิ์ผู้ช่วยเลขาธิการ
13. นางสาววาสนาสมจิตร์ผู้ช่วยเลขาธิการ
14. นางสาวมาริสาการีเวทย์ผู้ฃ่วยเหรัญญิก
15. นายปรีดีพิศภูมิวิถีผู้ช่วยนายทะเบียน
16. นางสาวนันทาไกรวิทย์ผู้ช่วยสาราณียกร
17. นางสาวชัชรีวรรณ ไชยวัฒน์ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
18. นางสาวปรุงสุคนธ์บูรณะถาวรผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
19. นางสาวศิริพรอินทเวคินผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
20. นางสาวสุธาวดีหนุนภักดีผู้ช่วยบรรณารักษ์
21. นางมลฤดีปาลสุขผู้ฃ่วยปฏิคมคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 12 พ.ศ. 2543-2544

1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์นายกกิตติมศักดิ์

2. นางธิดาบุญธรรมอุปนายก
3. คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์อุปนายก
4. นางสาวณัฐสรัญลี้ศิริเสริญเลขาธิการ
5. นางสาวสุธาสินีผลวัฒนะเหรัญญิก
6. นางสาวไพริน ศิริอังกูรนายทะเบียน
7. นางสาวอัจฉราโชติบุตรสาราณียกร
8. นางอรวรรณรัตนกาฬประชาสัมพันธ์
9. นางสาวอุรัจฉฑาเชาวน์ชลากรสมาชิกสัมพันธ์
10. นางสาวประภางานไพโรจน์บรรณารักษ์
11. นางพรทิพา ถาวรบุตรปฏิคม
12. นางสาวอรวรรณี ป้านสวาสดิ์ผู้ช่วยเลขาธิการ
13. นางสาวศิริพรอินทเวคินผู้ช่วยเลขาธิการ
14. นางสาวมาริสาการีเวทย์ผู้ฃ่วยเหรัญญิก
15. นายปรีดีพิศภูมิวิถีผู้ช่วยนายทะเบียน
16. นางสาวนันทาไกรวิทย์ผู้ช่วยสาราณียกร
17. นางสาวชัชรีวรรณ ไชยวัฒน์ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
18. นางสาวปรุงสุคนธ์บูรณะถาวรผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
19. นางเทพกัญญาสงวนพวกผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
20. นางสาวสุธาวดีหนุนภักดีผู้ช่วยบรรณารักษ์
21. นางมลฤดีปาลสุขผู้ฃ่วยปฏิคมคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 11 พ.ศ. 2541-2542

1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์นายกกิตติมศักดิ์

2. นางธิดาบุญธรรมอุปนายก
3. นางวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์อุปนายก
4. นางสาวประมาณลี้ศิริเสริญเลขาธิการและผู้จัดการ
5. นางสาวสุธาสินีผลวัฒนะเหรัญญิก
6. นางสาวไพริน ศิริอังกูรนายทะเบียน
7. นางสาวอัจฉราโชติบุตรสาราณียกร
8. นางอรวรรณรัตนกาฬประชาสัมพันธ์
9. นางสาวอุรัจฉฑาเชาวน์ชลากรสมาชิกสัมพันธ์
10. นางสาวประภางานไพโรจน์บรรณารักษ์
11. นางพรทิพา ถาวรบุตรปฏิคม
12. นางสาวอรวรรณี ป้านสวาสดิ์ผู้ช่วยเลขาธิการ
13. นางสาวศิริพรอินทเวคินผู้ช่วยเลขาธิการ
14. นางสาวมาริสาการีเวทย์ผู้ฃ่วยเหรัญญิก
15. นายเกรียงศักดิ์เจียรมาศผู้ช่วยนายทะเบียน
16. นางสาวนันทาไกรวิทย์ผู้ช่วยสาราณียกร
17. นางสาวชัชรีวรรณ ไชยวัฒน์ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
18. นางสาวปรุงสุคนธ์บูรณะถาวรผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
19. นางโกสุมสมหวังผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
20. นางสาวสุธาวดีหนุนภักดีผู้ช่วยบรรณารักษ์
21. นางมลฤดีปาลสุขผู้ฃ่วยปฏิคมคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 10 พ.ศ. 2539-2540

1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์นายกกิตติมศักดิ์

2. นางธิดาบุญธรรมอุปนายก
3. นางสาวประมาณลี้ศิริเสริญเลขาธิการและผู้จัดการ
4. นางวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์เหรัญญิก
5. นางสาวไพริน ศิริอังกูรนายทะเบียน
6. นางสาวอุรัจฉฑาเชาวน์ชลากรสมาชิกสัมพันธ์
7. นางอรวรรณรัตนกาฬประชาสัมพันธ์
8. นางสาวอัจฉราโชติบุตรสาราณียกร
9. นางพรทิพา ถาวรบุตรปฏิคม
10. นางสาวเตือนใจจุลดุลย์บรรณารักษ์
11. นางสาวอรวรรณี ป้านสวาสดิ์ผู้ช่วยเลขาธิการ
12. นางสาวศิริพรอินทเวคินผู้ช่วยเลขาธิการ
13. นางสาวสุธาสินีผลวัฒนะผู้ช่วยเหรัญญิก
14. นางสาวฉันทนาวิศาลรักษ์กิจผู้ช่วยนายทะเบียน
15. นางสาวปราณีศิริรัตน์ผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
16. นางสาวชัชรีวรรณ ไชยวัฒน์ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
17. นางสาวนันทาไกรวิทย์ผู้ช่วยสาราณียกร
18. นางสาวชนยาด่านสวัสดิ์ผู้ช่วยสาราณียกร
19. นายวิโรจน์โกศลฤทธิชัยผู้ช่วยบรรณารักษ์
20. นางมลฤดีปาลสุขผู้ฃ่วยปฏิคม
21. นางสาวประภางานไพโรจน์กรรมการคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 9 พ.ศ. 2537-2538

1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา องค์นายกกิตติมศักดิ์

2. นางธิดาบุญธรรมอุปนายก
3. นางสาวประมาณลี้ศิริเสริญเลขาธิการและผู้จัดการ
4. นางวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์เหรัญญิก
5. นางสาวไพริน ศิริอังกูรนายทะเบียน
6. นางอรวรรณรัตนกาฬประชาสัมพันธ์
7. นางพรทิพา ถาวรบุตรปฏิคม
8. นางสาวอัจฉราโชติบุตรสาราณียกร
9. นางสาวอุรัจฉฑาเชาวน์ชลากรสมาชิกสัมพันธ์
10. นางสาวเตือนใจจุลดุลย์บรรณารักษ์
11. นางสาวอรวรรณี ป้านสวาสดิ์ผู้ช่วยเลขาธิการ
12. นางสาวศิริพรอินทเวคินผู้ช่วยเลขาธิการ
13. นางสาวสุธาสินีผลวัฒนะผู้ช่วยเหรัญญิก
14. นางสาวพรพรรณบงกชมาศผู้ช่วยนายทะเบียน
15. นางสาวปราณีศิริรัตน์ผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
16. นางสาวชัชรีวรรณ ไชยวัฒน์ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
17. นางสาวนันทาไกรวิทย์ผู้ช่วยสาราณียกร
18. นางสาวศิริธรดุษฎีพรรณ์ผู้ช่วยสาราณียกร
19. นางสาวพรทิพย์เลิศสุรสถิตผู้ช่วยบรรณารักษ์
20. นางมลฤดีปาลสุขผู้ฃ่วยปฏิคม
21. นางสาวประภางานไพโรจน์กรรมการคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 8 พ.ศ. 2535-2536

1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา องค์นายกกิตติมศักดิ์

2. นางธิดาบุญธรรมอุปนายก
3. นางสาวประมาณลี้ศิริเสริญเลขาธิการและผู้จัดการ
4. นางวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์เหรัญญิก
5. นางสาวจีรังลักษณ์ศกุนตะลักษณ์นายทะเบียน
6. นางสาวอุรัจฉฑาเชาวน์ชลากรสมาชิกสัมพันธ์
7. นางสิทธาพินิจภูวดลสาราณียกร
8. นางอรวรรณรัตนกาฬประชาสัมพันธ์
9. นางพรทิพา ถาวรบุตรปฏิคม
10. นางสาวเตือนใจจุลดุลย์บรรณารักษ์
11. นางสาวอรวรรณี ป้านสวาสดิ์ผู้ช่วยเลขาธิการ
12. นางสาวศิริพรอินทเวคินผู้ช่วยเลขาธิการ
13. นางสาวสุธาสินีผลวัฒนะผู้ช่วยเหรัญญิก
14. นางสาวชวนีเสนีวงศ์ ณ อยุธยาผู้ช่วยนายทะเบียน
15. นายกรกชอุปถัมภ์นรากรผู้ช่วยนายทะเบียน
16. นางสาวปราณีศิริรัตน์ผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
17. นางสาวอัจฉราโชติบุตรผู้ช่วยสาราณียกร
18. นางสาวชัชรีวรรณ ไชยวัฒน์ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
19. นางสาวประพิณกุลวานิชผู้ช่วยปฏิคม
20. นางสาวพรทิพย์เลิศสุรสถิตผู้ช่วยบรรณารักษ์
21. นางสาวประภางานไพโรจน์กรรมการคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 7 พ.ศ. 2533-2534

1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา องค์นายกกิตติมศักดิ์

2. นางธิดาบุญธรรมอุปนายก
3. นางสาวประมาณลี้ศิริเสริญเลขานุการ
4. นางวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์เหรัญญิก
5. นางมลฤดีปาลสุขนายทะเบียน
6. นางอุไรพลกล้าสมาชิกสัมพันธ์
7. นางสิทธาพินิจภูวดลสาราณียกร
8. นางอรวรรณรัตนกาฬประชาสัมพันธ์
9. นางพรทิพา ถาวรบุตรปฏิคม
10. นางสาวชวนีเสนีวงศ์ ณ อยุธยาบรรณารักษ์
11. นางสาวอรวรรณี ป้านสวาสดิ์ผู้ช่วยเลขานุการ
12. นางสาวศิริพรอินทเวคินผู้ช่วยเลขานุการ
13. นางสาวสุธาสินีผลวัฒนะผู้ช่วยเหรัญญิก
14. นางสาวจีรังลักษณ์ศกุนตะลักษณ์ผู้ช่วยนายทะเบียน
15. นางสาวอุรัจฉฑาเชาวน์ชลากรผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
16. นางสาวอัจฉราโชติบุตรผู้ช่วยสาราณียกร
17. นางมธุรสสาชลวิจารณ์ จงชัยกิจผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
18. นางสาวชัชรีวรรณ ไชยวัฒน์ผู้ช่วยปฏิคม
19. นางสาวเตือนใจจุลดุลย์กรรมการ
20. นางสาวประภางานไพโรจน์กรรมการ
21. นายกรกชอุปถัมภ์นรากรกรรมการคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 6 พ.ศ. 2531-2532

1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา องค์นายกกิตติมศักดิ์

2. นางธิดาบุญธรรมอุปนายก
3. นางสาวประมาณลี้ศิริเสริญเลขานุการ
4. นางสาวอรวรรณี ป้านสวาสดิ์ผู้ช่วยเลขานุการ
5. นางวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์เหรัญญิก
6. นางสาวสุธาสินีผลวัฒนะผู้ช่วยเหรัญญิก
7. นางมลฤดีปาลสุขนายทะเบียน
8. นางสาวจีรังลักษณ์ศกุนตะลักษณ์ผู้ช่วยนายทะเบียน
9. นางอรวรรณรัตนกาฬประชาสัมพันธ์
10. นางพรทิพา ถาวรบุตรผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
11. นางสิทธาพินิจภูวดลสาราณียกร
12. นางอุไรพลกล้าสมาชิกสัมพันธ์
13. นางมธุรสสาชลวิจารณ์ จงชัยกิจผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
14. นางสาวอัจฉราโชติบุตรปฏิคม
15. นางสาวนิรมลตัญญะแสนสุขผู้ช่วยปฏิคม
16. นางสาวชวนีเสนีวงศ์ ณ อยุธยาบรรณารักษ์
17. นางกุลศักดิ์ฉายางามกรรมการ
18. นางสาวชัชรีวรรณ ไชยวัฒน์กรรมการ
19. นางสาวประภางานไพโรจน์กรรมการ
20. นายกรกชอุปถัมภ์นรากรกรรมการ
21. นางจงกลสุภเวชย์กรรมการคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 5 พ.ศ. 2529-2530

1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา องค์นายกกิตติมศักดิ์

2. นางธิดาบุญธรรมอุปนายก
3. นางสาวประมาณลี้ศิริเสริญเลขานุการ
4. นางสาวอรวรรณี ป้านสวาสดิ์ผู้ช่วยเลขานุการ
5. นางวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์เหรัญญิก
6. นางสาวสุธาสินีผลวัฒนะผู้ช่วยเหรัญญิก
7. นายกรกชอุปถัมภ์นรากรนายทะเบียน
8. นางสาวจีรังลักษณ์ศกุนตะลักษณ์ผู้ช่วยนายทะเบียน
9. นางอรวรรณรัตนกาฬประชาสัมพันธ์
10. นางพรทิพา ถาวรบุตรผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
11. นางสิทธาพินิจภูวดลสาราณียกร
12. นางอุไรพลกล้าสมาชิกสัมพันธ์
13. นางนันทพรเลาหบุตรผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
14. นางสาวอัจฉราโชติบุตรปฏิคม
15. นางสาวนุชนาฎหาญดำรงกุลผู้ช่วยปฏิคม
16. นางสาวชวนีเสนีวงศ์ ณ อยุธยาบรรณารักษ์
17. นางกุลศักดิ์ฉายางามกรรมการ
18. นายเดชตะละภัฎกรรมการ
19. นางสาวประภางานไพโรจน์กรรมการ
20. นางสาวเพ็ญศิริเจริญพจน์กรรมการ
21. นายปณิธิหุ่นแสวงกรรมการคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 4 พ.ศ. 2527-2528

1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา องค์นายกกิตติมศักดิ์

2. นางวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์อุปนายก
3. นางสาวประมาณลี้ศิริเสริญเลขานุการ
4. นางสาวอรวรรณี ป้านสวาสดิ์ผู้ช่วยเลขานุการ
5. นางสาวจิระพรรษ์บุณยเกียรติเหรัญญิก
6. นายกรกชอุปถัมภ์นรากรนายทะเบียน
7. นางสิทธาพินิจภูวดลสาราณียกร
8. นางอรวรรณรัตนกาฬประชาสัมพันธ์
9. นางสาวชวนีเสนีวงศ์ ณ อยุธยาบรรณารักษ์
10. นางมลฤดีปาลสุขผู้ช่วยบรรณารักษ์
11. นางสาวเตือนใจจุลดุลย์ปฏิคม
12. นางพรทิพา ถาวรบุตรผู้ช่วยปฏิคม
13. นางอุไรพลกล้าสมาชิกสัมพันธ์
14. นางนันทพรเลาหบุตรผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
15. นางกุลศักดิ์ฉายางามกรรมการ
16. นางธิดาบุญธรรมกรรมการ
17. นายเดชตะละภัฎกรรมการ
18. นายไมตรีเด่นอุดมกรรมการ
19. นางสาวประภางานไพโรจน์กรรมการ
20. นางสาวเพ็ญศิริเจริญพจน์กรรมการ
21. นางสาวจีรังลักษณ์ศกุนตะลักษณ์กรรมการคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 3 พ.ศ. 2525-2526

1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา องค์นายกกิตติมศักดิ์

2. นางวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์กรรมการและอุปนายก
3. นางพยอมธรรมบุตรกรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวจิระพรรษ์บุณยเกียรติกรรมการและเหรัญญิก
5. นายอภิชัยจันทรเสนกรรมการและนายทะเบียน
6. นางสาวประมาณลี้ศิริเสริญกรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
7. นางธิดาบุญธรรมกรรมการและสาราณียกร
8. นางอุไรพลกล้ากรรมการและสมาชิกสัมพันธ์
9. นางสาวอุรัจฉฑาเชาวน์ชลากรกรรมการ บรรณารักษ์และผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
10. นางจงกลสุภเวชย์กรรมการและผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
11. นางสาวเตือนใจจุลดุลย์กรรมการและปฏิคม
12. นางพรทิพา ถาวรบุตรกรรมการและผู้ช่วยปฏิคม
13. นางกุลศักดิ์ฉายางามกรรมการและประชาสัมพันธ์
14. นางอรวรรณรัตนกาฬกรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
15. นางลัดดาวงศ์สายัณห์กรรมการ
16. นายเดชตะละภัฎกรรมการ
17. นางสาวประภางานไพโรจน์กรรมการ
18. นางสาวส่งศรีศรีจันทราพันธุ์กรรมการ
19. นางสาวอรวรรณี ป้านสวาสดิ์กรรมการ
20. นางสาวเพ็ญศิริเจริญพจน์กรรมการ
21. นางสาวพิมพาฐานิสสรณ์กรรมการคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 2 พ.ศ. 2523-2524

1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา องค์นายก

2. คุณหญิงจินตนายศสุนทรอุปนายก
3. นางลัดดาวงศ์สายัณห์อุปนายก
4. นางวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์กรรมการและเหรัญญิก
5. นายอภิชัยจันทรเสนกรรมการและนายทะเบียน
6. นางสาวอมรสิริสัณห์สุรัติกุลกรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
7. นางพรรณีธนิตสุขการกรรมการและประชาสัมพันธ์
8. นางเริงรัชนีนิ่มนวลกรรมการและปฏิคม
9. นางสาวเตือนใจจุลดุลย์กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม
10. นางจงกลสุภเวชย์กรรมการและสมาชิกสัมพันธ์
11. นางสาวอุรัจฉฑาเชาวน์ชลากรกรรมการ บรรณารักษ์และผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
12. นางธิดาบุญธรรมกรรมการและสาราณียกร
13. นางพยอมธรรมบุตรกรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวประวาณีนรินทรางกูร ณ อยุธยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15. นายเดโชอุตตรนทีกรรมการ
16. นางกุลศักดิ์ฉายางามกรรมการ
17. นางอรวรรณรัตนกาฬกรรมการ
18. นางสาวส่งศรีศรีจันทราพันธุ์กรรมการ
19. นางสาวประภางานไพโรจน์กรรมการ
20. นางสาวอรวรรณี ป้านสวาสดิ์กรรมการ
21. นางสาวลาวัลย์ชัยเชียงเอมกรรมการคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 1 พ.ศ. 2521-2522

1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา องค์นายก

2. คุณหญิงจินตนา ยศสุนทรอุปนายกคนที่ 1
3. นางลัดดาวงศ์สายัณห์อุปนายกคนที่ 2
4. นางวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์เหรัญญิก
5. นางสาวสดชื่นชัยประสาธน์ผู้ช่วยเหรัญญิก
6. นางพรรณีธนิตสุขการนายทะเบียน
7. นายจรัลวรรณรัตน์ผู้ช่วยนายทะเบียน
8. นางกุลศักดิ์ฉายางามประชาสัมพันธ์
9. นางสาวประวาณีนรินทรางกูร ณ อยุธยาผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
10. นางสิทธาพินิจภูวดลกรรมการกองทุนสมทบ
11. นางธิดาบุญธรรมสมาชิกสัมพันธ์และสาราณียกร
12. นางสาวอุรัจฉฑาเชาวน์ชลากรผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
13. นางจงกลสุภเวชย์ปฏิคม
14. นางโสภีเนตราคมผู้ช่วยปฏิคม
15. นางสาวจิราภรณ์โชติกเสถียรบรรณารักษ์
16. นางแพรวโพยมบุณยผลึกเลขานุการ
17. นางพยอมธรรมบุตรผู้ช่วยเลขานุการ
18. นางสาวชุบบุญช่วยประสิทธิ์กรรมการ
19. นายสามารถสัมพันธารักษ์กรรมการ
21. นางสาวพิมพาฐานิสสรณ์กรรมการ
21. นางเริงรัชนีนิ่มนวลกรรมการคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดชั่วคราว พ.ศ. 2520

1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา องค์นายก

2. คุณหญิงจินตนา ยศสุนทรอุปนายกคนที่ 1
3. นางลัดดาวงศ์สายัณห์อุปนายกคนที่ 2
4. นางสิทธาพินิจภูวดลกรรมการ
5. นางธิดาบุญธรรมกรรมการและสมาชิกสัมพันธ์
6. นางจงกลสุภเวชย์กรรมการและผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
7. นางกุลศักดิ์ฉายางามกรรมการและประชาสัมพันธ์
8. นางสาวประวาณีนรินทรางกูร ณ อยุธยากรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
9. นางวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์กรรมการและเหรัญญิก
10. นางไขศรีศรีอรุณกรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
11. นางสาวสดชื่นชัยประสาธน์กรรมการและปฏิคม
12. นายสามารถสัมพันธารักษ์กรรมการ นายทะเบียน และสาราณียกร
13. นางเริงรัชนีนิ่มนวลกรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
14. นางแพรวโพยมบุณยผลึกกรรมการและเลขานุการ
15. นางพยอมธรรมบุตรกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16. นางเกื้อกูลเสถียรไทยผู้แทนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
17. นางสาวชุบบุญช่วยประสิทธิ์ผู้แทนมหาวิทยาลัยศิลปากร
18. นางสาวอมรสิริสัณห์สุรัติกุลผู้แทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
19. นายพิพัฒน์ตั้งสืบกุลผู้แทนมหาวิทยาลัยรามคำแหง
20. นางแน่งน้อยเพนท์ผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21. นายไพฑูรย์บุณยะเวชผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์