สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

วารสารสมาคม (Bulletin de l’ATPF)

วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยฯ (Bulletin de l’Association Thaïlandaise des Professeurs de Français) เป็นวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการประเมินคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นหรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 คน ซึ่งผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double blind peer-review) เปิดรับบทความด้านภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส การแปล ฝรั่งเศสศึกษา และการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศที่เขียนด้วยภาษาไทย หรือภาษาฝรั่งเศส โดยอยู่ในรูปแบบบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ และงานแปลทางวิชาการ

วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยฯ กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับแรก เดือนมกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

Le Bulletin de l’ATPF est une revue scientifique semestrielle avec comité de lecture national constitué d’enseignants-chercheurs de différentes spécialités. La validation scientifique des articles est assurée par la procédure d’évaluation en « double aveugle » qui assure l’anonymat de l’auteur et des relecteurs (trois chercheurs de la même spécialité par article). La revue accepte des articles rédigés en thaï et en français dans le domaine de la langue française, la littérature francophone, la traduction, les études françaises, l’enseignement et l’apprentissage du français langue étrangère. Les articles peuvent se présenter sous forme d’articles de recherche, d’articles de synthèse, de notes de lecture, de comptes-rendus d’ouvrages, ou de traductions d’articles de recherche. Le Bulletin de l’ATPF est publié depuis 1978 et il est paru deux fois par an (janvier et juillet) en version numérique depuis 2019.

E-Book

เรียงความเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสเฉลิมฉลองที่องค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้ทรงเป็นแบบอย่างของบุคคลที่ทรงคุณค่าในปี พ.ศ. 2564 และเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีวันประสูติ พ.ศ. 2466-2566 Composition écrite en hommage à Son Altesse Royale la Princesse Galyani Vadhana, à l’occasion de la double célébration de sa reconnaissance par l’UNESCO comme personnalité éminente en 2021 et du centenaire de sa naissance, 1923-2023

Actes du 4eme colloque-ATPF 2023 Actes du 4eme colloque-ATPF 2023

วารสาร Du fond de nos coeurs dernier hommage à la Princesse Céleste

หนังสือ La princesse Galyani Vadhana aux sources du don de soi

หนังสือ Troisième Colloque International de l'ATPF "Enseigner le français : s'engager et innover

นิวัติทัศนา โกษาปาน Le Retour de Kosa Pan

นืทานภาษาฝรั่งเศส การแข่งขันเขียนนิทานภาษาฝรั่งเศส 2565 Le Prince et le Seigneur de la Mer de l'école Benchamatheputhit

นืทานภาษาฝรั่งเศส การแข่งขันเขียนนิทานภาษาฝรั่งเศส 2565 Le Trésor et les Deux Hommes de l'école Yupparaj Wittayalai

นืทานภาษาฝรั่งเศส การแข่งขันเขียนนิทานภาษาฝรั่งเศส 2565 Le Bonheur de Nathalie de l'école Phatthalung

นืทานภาษาฝรั่งเศส การแข่งขันเขียนนิทานภาษาฝรั่งเศส 2565 Le Cœur d’Adèle de l'école Satrinonthaburi

นืทานภาษาฝรั่งเศส การแข่งขันเขียนนิทานภาษาฝรั่งเศส 2565 Les Cochons et le Loup Malin de l'école Protpittayapayat

นืทานภาษาฝรั่งเศส การแข่งขันเขียนนิทานภาษาฝรั่งเศส 2565 Le Bâton Qui Aspire de l'école Saint Francis Xavier Couvent

นืทานภาษาฝรั่งเศส การแข่งขันเขียนนิทานภาษาฝรั่งเศส 2565 Chat et Souris Peuvent Être Amis de l'école Suanboonyopatham

หนังสือ Un quart de siècle

วารสาร La Princesse dans nos Coeurs ฉบับ 1923-2008 พิเศษ

วารสาร สคฝท. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2521 (Bulletin de l’ATPF no. 1, janvier-mars 1978)วารสาร สคฝท. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2521 (Bulletin de l’ATPF no. 2, avril-juin 1978)วารสาร สคฝท. ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กรกฏาคม-กันยายน พ.ศ. 2521 (Bulletin de l’ATPF no. 3, juillet-septembre 1978)วารสาร สคฝท. ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2521 (Bulletin de l’ATPF no. 4, octobre-décembre 1978)วารสาร สคฝท. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2522 (Bulletin de l’ATPF no. 5, janvier-mars 1979)วารสาร สคฝท. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2522 (Bulletin de l’ATPF no. 6, avril-juin 1979)วารสาร สคฝท. ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กรกฏาคม-กันยายน พ.ศ. 2522 (Bulletin de l’ATPF no. 7, juillet-septembre 1979)วารสาร สคฝท. ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2522 (Bulletin de l’ATPF no. 8, octobre-décembre 1979)วารสาร สคฝท. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2523 (Bulletin de l’ATPF no. 9, janvier-mars 1980)วารสาร สคฝท. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2523 (Bulletin de l’ATPF no. 10, avril-juin 1980)วารสาร สคฝท. ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กรกฏาคม-กันยายน พ.ศ. 2523 (Bulletin de l’ATPF no. 11, juillet-septembre 1980)วารสาร สคฝท. ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2523 (Bulletin de l’ATPF no. 12, octobre-décembre 1980)วารสาร สคฝท. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2524 (Bulletin de l’ATPF no. 13, janvier-mars 1981)วารสาร สคฝท. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2524 (Bulletin de l’ATPF no. 14, avril-juin 1981)วารสาร สคฝท. ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กรกฏาคม-กันยายน พ.ศ. 2524 (Bulletin de l’ATPF no. 15, juillet-septembre 1981)วารสาร สคฝท. ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2524 (Bulletin de l’ATPF no. 16, octobre-décembre 1981)วารสาร สคฝท. ปีที่ 5 ฉบับที่ 17 มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2525 (Bulletin de l’ATPF no. 17, janvier-mars 1982)วารสาร สคฝท. ปีที่ 5 ฉบับที่ 18 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2525 (Bulletin de l’ATPF no. 18, avril-juin 1982)วารสาร สคฝท. ปีที่ 5 ฉบับที่ 19 กรกฏาคม-กันยายน พ.ศ. 2525 (Bulletin de l’ATPF no. 19, juillet-septembre 1982)วารสาร สคฝท. ปีที่ 5 ฉบับที่ 20 ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2525 (Bulletin de l’ATPF no. 20, octobre-décembre 1982)วารสาร สคฝท. ปีที่ 6 ฉบับที่ 21 มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2526 (Bulletin de l’ATPF no. 21, janvier-mars 1983)วารสาร สคฝท. ปีที่ 6 ฉบับที่ 22 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2526 (Bulletin de l’ATPF no. 22, avril-juin 1983)วารสาร สคฝท. ปีที่ 6 ฉบับที่ 23 กรกฏาคม-กันยายน พ.ศ. 2526 (Bulletin de l’ATPF no. 23, juillet-septembre 1983)วารสาร สคฝท. ปีที่ 6 ฉบับที่ 24 ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2526 (Bulletin de l’ATPF no. 24, octobre-décembre 1983)วารสาร สคฝท. ปีที่ 7 ฉบับที่ 25 มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2527 (Bulletin de l’ATPF no. 25, janvier-mars 1984)
วารสาร สคฝท. ปีที่ 7 ฉบับที่ 26 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2527 (Bulletin de l’ATPF no. 26, avril-juin 1984)วารสาร สคฝท. ปีที่ 7 ฉบับที่ 27 กรกฏาคม-กันยายน พ.ศ. 2527 (Bulletin de l’ATPF no. 27, juillet-septembre 1984)วารสาร สคฝท. ปีที่ 7 ฉบับที่ 28 ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2527 (Bulletin de l’ATPF no. 28, octobre-décembre 1984)วารสาร สคฝท. ปีที่ 8 ฉบับที่ 29 มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2528 (Bulletin de l’ATPF no. 29, janvier-mars 1985)วารสาร สคฝท. ปีที่ 8 ฉบับที่ 30 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2528 (Bulletin de l’ATPF no. 30, avril-juin 1985)วารสาร สคฝท. ปีที่ 8 ฉบับที่ 31 กรกฏาคม-กันยายน พ.ศ. 2528 (Bulletin de l’ATPF no. 31, juillet-septembre 1985)วารสาร สคฝท. ปีที่ 8 ฉบับที่ 32 ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2528 (Bulletin de l’ATPF no. 32, octobre-décembre 1985)วารสาร สคฝท. ปีที่ 9 ฉบับที่ 33 มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2529 (Bulletin de l’ATPF no. 33, janvier-mars 1986)วารสาร สคฝท. ปีที่ 9 ฉบับที่ 34 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2529 (Bulletin de l’ATPF no. 34, avril-juin 1986)วารสาร สคฝท. ปีที่ 9 ฉบับที่ 35 กรกฏาคม-กันยายน พ.ศ. 2529 (Bulletin de l’ATPF no. 35, juillet-septembre 1986)วารสาร สคฝท. ปีที่ 9 ฉบับที่ 36 ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2529 (Bulletin de l’ATPF no. 36, octobre-décembre 1986)วารสาร สคฝท. ปีที่ 10 ฉบับที่ 37 มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2530 (Bulletin de l’ATPF no. 37, janvier-mars 1987)วารสาร สคฝท. ปีที่ 10 ฉบับที่ 38 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2530 (Bulletin de l’ATPF no. 38, avril-juin 1987)วารสาร สคฝท. ปีที่ 10 ฉบับที่ 39 กรกฏาคม-กันยายน พ.ศ. 2530 (Bulletin de l’ATPF no. 39, juillet-septembre 1987)วารสาร สคฝท. ปีที่ 10 ฉบับที่ 40 ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2530 (Bulletin de l’ATPF no. 40, octobre-décembre 1987)วารสาร สคฝท. ปีที่ 11 ฉบับที่ 41 มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2531 (Bulletin de l’ATPF no. 41, janvier-mars 1988)วารสาร สคฝท. ปีที่ 11 ฉบับที่ 42 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2531 (Bulletin de l’ATPF no. 42, avril-juin 1988)วารสาร สคฝท. ปีที่ 11 ฉบับที่ 43 กรกฏาคม-กันยายน พ.ศ. 2531 (Bulletin de l’ATPF no. 43, juillet-septembre 1988)วารสาร สคฝท. ปีที่ 11 ฉบับที่ 44 ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2531 (Bulletin de l’ATPF no. 44, octobre-décembre 1988)วารสาร สคฝท. ปีที่ 12 ฉบับที่ 45 มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2532 (Bulletin de l’ATPF no. 45, janvier-mars 1989)วารสาร สคฝท. ปีที่ 12 ฉบับที่ 46 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2532 (Bulletin de l’ATPF no. 46, avril-juin 1989)วารสาร สคฝท. ปีที่ 12 ฉบับที่ 47 กรกฏาคม-กันยายน พ.ศ. 2532 (Bulletin de l’ATPF no. 47, juillet-septembre 1989)วารสาร สคฝท. ปีที่ 12 ฉบับที่ 48 ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2532 (Bulletin de l’ATPF no. 48, octobre-décembre 1989)วารสาร สคฝท. ปีที่ 13 ฉบับที่ 49 มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2533 (Bulletin de l’ATPF no. 49, janvier-mars 1990)วารสาร สคฝท. ปีที่ 13 ฉบับที่ 50 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2533 (Bulletin de l’ATPF no. 50, avril-juin 1990)
วารสาร สคฝท. ปีที่ 13 ฉบับที่ 51 กรกฏาคม-กันยายน พ.ศ. 2533 (Bulletin de l’ATPF no. 51, juillet-septembre 1990)วารสาร สคฝท. ปีที่ 13 ฉบับที่ 52 ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2533 (Bulletin de l’ATPF no. 52, octobre-décembre 1990)วารสาร สคฝท. ปีที่ 14 ฉบับที่ 53 มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2534 (Bulletin de l’ATPF no. 53, janvier-mars 1991)วารสาร สคฝท. ปีที่ 14 ฉบับที่ 54 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2534 (Bulletin de l’ATPF no. 54, avril-juin 1991)วารสาร สคฝท. ปีที่ 14 ฉบับที่ 55 กรกฏาคม-กันยายน พ.ศ. 2534 (Bulletin de l’ATPF no. 55, juillet-septembre 1991)วารสาร สคฝท. ปีที่ 14 ฉบับที่ 56 ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2534 (Bulletin de l’ATPF no. 56, octobre-décembre 1991)วารสาร สคฝท. ปีที่ 15 ฉบับที่ 57 มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2535 (Bulletin de l’ATPF no. 57, janvier-mars 1992)วารสาร สคฝท. ปีที่ 15 ฉบับที่ 58-59 เมษายน-กันยายน พ.ศ. 2535 (Bulletin de l’ATPF no. 58-59, avril-septembre 1992)วารสาร สคฝท. ปีที่ 15 ฉบับที่ 60 ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2535 (Bulletin de l’ATPF no. 60, octobre-décembre 1992)วารสาร สคฝท. ปีที่ 16 ฉบับที่ 61 มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2536 (Bulletin de l’ATPF no. 61, janvier-mars 1993)วารสาร สคฝท. ปีที่ 16 ฉบับที่ 62 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2536 (Bulletin de l’ATPF no. 62, avril-juin 1993)วารสาร สคฝท. ปีที่ 16 ฉบับที่ 63 กรกฏาคม-กันยายน พ.ศ. 2536 (Bulletin de l’ATPF no. 63, juillet-septembre 1993)วารสาร สคฝท. ปีที่ 16 ฉบับที่ 64 ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2536 (Bulletin de l’ATPF no. 64, octobre-décembre 1993)วารสาร สคฝท. ปีที่ 17 ฉบับที่ 65-66 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2537 (Bulletin de l’ATPF no. 65-66, janvier-juin 1994)วารสาร สคฝท. ปีที่ 17 ฉบับที่ 67-68 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2537 (Bulletin de l’ATPF no. 67-68, juillet-décembre 1994)วารสาร สคฝท. ปีที่ 18 ฉบับที่ 69-70 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2538 (Bulletin de l’ATPF no. 69-70, janvier-juin 1995)วารสาร สคฝท. ปีที่ 18 ฉบับที่ 71-72 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2538 (Bulletin de l’ATPF no. 71-72, juillet-décembre 1995)วารสาร สคฝท. ปีที่ 19 ฉบับที่ 73-74 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2539 (Bulletin de l’ATPF no. 73-74, janvier-juin 1996)วารสาร สคฝท. ปีที่ 19 ฉบับที่ 75-76 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2539 (Bulletin de l’ATPF no. 75-76, juillet-décembre 1996)
วารสาร สคฝท. ปีที่ 20 ฉบับที่ 77-78 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2540 (Bulletin de l’ATPF no. 77-78, janvier-juin 1997)วารสาร สคฝท. ปีที่ 20 ฉบับที่ 79-80 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2540 (Bulletin de l’ATPF no. 79-80, juillet-décembre 1997)วารสาร สคฝท. ปีที่ 21 ฉบับที่ 81-82 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2541 (Bulletin de l’ATPF no. 81-82, janvier-juin 1998)วารสาร สคฝท. ปีที่ 21 ฉบับที่ 83-84 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2541 (Bulletin de l’ATPF no. 83-84, juillet-décembre 1998)วารสาร สคฝท. ปีที่ 22 ฉบับที่ 85-86 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2542 (Bulletin de l’ATPF no. 85-86, janvier-juin 1999)วารสาร สคฝท. ปีที่ 22 ฉบับที่ 87-88 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2542 (Bulletin de l’ATPF no. 87-88, juillet-décembre 1999)วารสาร สคฝท. ปีที่ 23 ฉบับที่ 89-90 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2543 (Bulletin de l’ATPF no. 89-90, janvier-juin 2000)วารสาร สคฝท. ปีที่ 23 ฉบับที่ 91-92 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2543 (Bulletin de l’ATPF no. 91-92, juillet-décembre 2000)วารสาร สคฝท. ปีที่ 24 ฉบับที่ 93-94 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2544 (Bulletin de l’ATPF no. 93-94, janvier-juin 2001)วารสาร สคฝท. ปีที่ 24 ฉบับที่ 95-96 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2544 (Bulletin de l’ATPF no. 95-96, juillet-décembre 2001)วารสาร สคฝท. ปีที่ 25 ฉบับที่ 97-98 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2545 (Bulletin de l’ATPF no. 97-98, janvier-juin 2002)วารสาร สคฝท. ปีที่ 25 ฉบับที่ 99-100 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2545 (Bulletin de l’ATPF no. 99-100, juillet-décembre 2002)
วารสาร สคฝท. ปีที่ 26 ฉบับที่ 101-102 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2546 (Bulletin de l’ATPF no. 101-102, janvier-juin 2003)วารสาร สคฝท. ปีที่ 26 ฉบับที่ 103-104 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2546 (Bulletin de l’ATPF no. 103-104, juillet-décembre 2003)วารสาร สคฝท. ปีที่ 27 ฉบับที่ 105-106 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2547 (Bulletin de l’ATPF no. 105-106, janvier-juin 2004)วารสาร สคฝท. ปีที่ 27 ฉบับที่ 107-108 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2547 (Bulletin de l’ATPF no. 107-108, juillet-décembre 2004)วารสาร สคฝท. ปีที่ 109 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2548 (Bulletin de l’ATPF no. 109, janvier-juin 2005)วารสาร สคฝท. ปีที่ 110 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2548 (Bulletin de l’ATPF no. 110, juillet-décembre 2005)วารสาร สคฝท. ปีที่ 111 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2549 (Bulletin de l’ATPF no. 111, janvier-juin 2006)วารสาร สคฝท. ปีที่ 112 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2549 (Bulletin de l’ATPF no. 112, juillet-décembre 2006)วารสาร สคฝท. ปีที่ 113 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2550 (Bulletin de l’ATPF no. 113, janvier-juin 2007)วารสาร สคฝท. ปีที่ 114 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2550 (Bulletin de l’ATPF no. 114, juillet-décembre 2007)วารสาร สคฝท. ปีที่ 115 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2551 (Bulletin de l’ATPF no. 115, janvier-juin 2008)วารสาร สคฝท. ปีที่ 116 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2551 (Bulletin de l’ATPF no. 116, juillet-décembre 2008)วารสาร สคฝท. ปีที่ 117 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2552 (Bulletin de l’ATPF no. 117, janvier-juin 2009)