สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

องค์กรความร่วมมือ (Organisations partenaires)

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย (สคฝท.) ได้ทำงานและร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศไทยและนานาชาติที่มีชื่อเสียง อาทิ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และ SEAMES ฯลฯ
L'ATPF organise ses activités en coopération avec les organisations nationales et internationales de renom: Ambassade de France et autres ambassades francophones, SEAMES, AUF, CREFAP, OIF, Société des membres de la Légion d'honneur, etc.


หน่วยงานภายในประเทศ (Organisations en Thaïlande)

หน่วยงานต่างประเทศ (Organisations internationales)