สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม

ต่อสมาชิกภาพ - สมัครเป็นสมาชิกสถาบัน และสมัครเป็นสมาชิก (รายบุคคล)

สมาคม ฯ มีความยินดีแจ้งให้ทราบว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณารับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยไว้ในพระราชูปถัมภ์ และทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ของสมาคม ฯ สืบแทนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์ผู้ก่อตั้งสมาคม ฯ พระกรุณาครั้งนี้ทำให้คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน สร้างสรรค์กิจกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ในประเทศไทยสืบต่อไป

ตามที่ท่านได้ให้ความสนใจสมัครเป็นสมาชิกสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ประเภทสถาบัน และได้ชำระค่าบำรุงประจำปี ต่อเนื่องมาโดยตลอด สมาคม ฯ รู้สึกยินดี และขอขอบคุณในความร่วมมือด้วยดีตลอดมา บัดนี้ สมาคม ฯ ใคร่ขอเรียนให้ทราบว่า ตามระเบียบว่าด้วย เรื่องสมาชิกของสมาคม ฯ สมาชิกภาพประเภทสถาบัน จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี สมาคม ฯ จึงได้จัดส่งแบบฟอร์มสมาชิกสถาบัน สคฝท. มาพร้อมกันนี้ เพื่อท่านได้โปรดกรุณาจัดส่งค่าบำรุงประจำปี 2567 ไปยังสมาคม ฯ ด้วย สมาชิกประเภทสถาบันจะได้รับสิทธิ์ในการชำระค่าลงทะเบียนในอัตราสมาชิก เมื่อส่งบุคลากรในสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคม ฯ เช่น การฝึกอบรม การประชุม การสัมมนาทาง วิชาการต่าง ๆ อนึ่ง สำหรับสถาบันที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิก แต่มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนกิจกรรมและการ ดำเนินงานของสมาคม ฯ ทางสมาคม ฯ มีความยินดีรับเป็นสมาชิกตามแบบฟอร์มดังแนบ

พร้อมกันนี้ สมาคม ฯ ขอเชิญชวน ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส และผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิก (รายบุคคล) ของ สคฝท. ตาม รายละเอียดในแบบฟอร์มดังแนบ สมาชิก สคฝท. ทุกประเภท จะได้รับสิทธิ์ในการชำระค่าลงทะเบียนในอัตราสมาชิก เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคม ฯ เช่น การฝึกอบรม การประชุม การสัมมนาทางวิชาการต่าง ๆ อีกทั้ง สมาชิกสามัญ ( ผู้สอน / ผู้เคยสอนภาษาฝรั่งเศส และฝรั่งเศสศึกษาทุกระดับ ) ได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าเชงเก้น โดยแจ้งขอหนังสือรับรองสมาชิกภาพจากสมาคมฯ เพื่อแนบกับเอกสารการขอวีซ่า

ต่อสมาชิกภาพ - สมัครเป็นสมาชิกสถาบัน

สมัครเป็นสมาชิก (รายบุคคล)