สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม

French student Idol 2024 Concours régional de chansons en français @ Singapour

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ (ATPF) จะเป็นผู้คัดเลือกผู้แทนจากประเทศไทยจำนวนหนึ่งคน เพื่อไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ ประเทศสิงคโปร์ คุณสมบัติและเงื่อนไข ผู้เข้าร่วมแข่งขันร้องเพลงต้องเป็นผู้กำลังศึกษาภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น และมิใช่นักร้องอาชีพ

การสมัคร - สมัครใน google form ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยฯ โดยระบุ 1. ชื่อ - นามสกุลของผู้แข่งขัน 2.ชื่อโรงเรียน/สถาบันการศึกษา 3.ชื่อเพลงภาษาฝรั่งเศสและศิลปินที่ขับร้อง 4. เนื้อหาของเพลงโดยสรุป 5. ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของผู้แข่งขัน 6. เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ปกครอง การแข่งขันรอบคัดเลือก 1. ผู้เข้าแข่งขันเลือกเพลงภาษาฝรั่งศสที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเสริมสร้างสันติภาพ เอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์หรือเนื้อหาที่สร้างสำนึกเกี่ยวกับธรรมชาติและตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม หรือ การพัฒนาที่ยั่งยืน 2.ผู้แข่งขันบันทึกเสียงร้องโดยปฎิบัติดังนี้ 2.1 ก่อนขับร้อง พูดแนะนำตัวบอกชื่อ-นามสกุล/สถาบันการศึกษา/ เพลงที่ขับร้อง 2.2 บันทึกเสียงของตนเองโดยมีดนตรีประกอบ 2.3 ผู้แข่งขันส่ง*ไฟล์ภาพและเสียง *(mp4) โดยส่ง link file ที่ลงไว้ใน YouTube แบบไม่เป็น public กำหนดส่ง - ภายในวันที่ 10 กันยายน 2567 ประกาศผลการคัดเลือก - วันที่ 25 กันยายน 2567 โดยติดตามจาก www.atpf-th.org การแข่งขันรอบชนะเลิศ ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องเดินทางไปแข่งขันที่ Alliance Française ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 19 ตุลาคม 2567 เวลา 18.30 น

ค่าใช้จ่าย - APFS รับผิดชอบค่าที่พักหนึ่งคืนที่สิงคโปร์สำหรับผู้เข้าแข่งขันและผู้ติดตาม - ATPF สนับสนุนบัตรโดยสารเครื่องบินไป - กลับ : กรุงเทพ- สิงคโปร์ สำหรับผู้เข้าแข่งขัน ในวงเงินหนึ่งหมื่นบาท ส่วนผู้ติดตามออกค่าใช้จ่ายส่วนนี้เอง