สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม

ถวายปัจจัยเพื่ออุทิศพระกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปภัมถ์ฯ และมูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษา ถวายปัจจัย จำนวน 16,500 บาท แก่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566เพื่อคณะสงฆ์พิจารณาใช้ประโยชน์ตามความจำเป็น เป็นการอุทิศพระกุศลถวายฯ ตามเจตนารมณ์ของครู-อาจารย์ผู้สอนภาษาฝรั่งเศสทั้งมวล