สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปภัมถ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้ทุนอบรมครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปภัมถ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้ทุนอบรมครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส เข้ารับการอบรมหัวข้อ การพัฒนากลวิธีการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในบริบทการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายทางภาษา (Développement des stratégies d’apprentissage des langues étrangères, notamment la langue française dans le contexte d’enseignement plurilingue) ระหว่างวันที่ 11 ถึง 14 กรกฎาคม 2566 ณ เมือง Ho Chi Minh Ville ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นายวินชีวี มหาวารีดำรงค์กุล โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
นายกมลภพ อินทชัย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
นายนราธร อุเทน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
นางสาวสุรีพร กันเรือง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที
นางสาวสุกฤตา อานนท์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
นางรวิวรรณ แมลงภู่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
นางสาวกมลวรรณ พุฒิรุ่งโรจน์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
นางสาวดลปพชร ทิมคล้าย โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
นางสาวกนกพร ไชยศรี โรงเรียนอนุกูลนารี
นายนราธร พงษ์พันนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
นางสาววรัญชญา เสือแฟง โรงเรียนอุดมดรุณี
นายจิรัฏฐ์ พรหมมิ โรงเรียนโยธินบูรณะ
นางสาวสุภิญญา กองสวรรค์ โรงเรียนตะพานหิน
นางสาวนาถลดา ยอดเพชร โรงเรียนชลกันยานุกูล
นายธนพงศ์ ปิ่นอินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก