สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ « La stratégie et la planification des activités d’apprentissage du français en classe »

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สคฝท.) จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครู - อาจารย์ผู้สอนภาษาฝรั่งเศส ในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา หัวข้อ «กลยุทธ์และการวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสในห้องเรียน / La stratégie et la planification des activités d’apprentissage du français en classe » ในวันศุกร์ที่ 6 และวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 ห้อง 206 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

เงื่อนไขการสมัคร ให้แนบคำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 1 แผน

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ อ.ชัชรีวรรณ ไชยวัฒน์ Email : chatchareewan1951@gmail.com

หนังสือเชิญอบรมและรายละเอียดการอบรม

ลิงก์ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

ภาพการอบรม

เอกสารประกอบการอบรม