สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมประจำปี 2567

ด้วยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ (สคฝท.) ได้จัดงานกิจกรรมประจำปีต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี 2521 เพื่อส่งเสริมนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เรียนภาษาฝรั่งเศส ได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถและ เพิ่มพูนประสบการณ์ สำหรับปี 2567 สคฝท. จะจัดกิจกรรมประจำปี โดยมีชื่องานว่า « Célébrons ensemble le 72e anniversaire du Roi Maha Vajiralongkorn » ประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขัน 8 ประเภท ดังนี้ 1. การแข่งขันจัดบอร์ดนิทรรศการที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับชื่องาน 2. การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส 3. การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส 4. การแข่งขันเล่าเรื่องภาษาฝรั่งเศส 5. การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส 6. การแข่งขันแสดงละครสั้นภาษาฝรั่งเศส 7. การแข่งขันเขียนและเล่านิทานภาษาฝรั่งเศส 8. การแข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส / เพลงเดี่ยว ** (เฉพาะระดับมัธยมศึกษา) ** *** โดยกำหนดให้สถาบันการศึกษาที่จะส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ต้องเป็นสมาชิกของ สมาคม ฯ ประเภทสมาชิกสถาบัน ปี 2567 *** สมาคม ฯ ขอเชิญสถาบันการศึกษาของท่านเข้าร่วมกิจกรรมในงานดังกล่าว โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ การแข่งขันรอบคัดเลือก ผู้สมัครส่งคลิปวิดีโอ / ไฟล์เสียง /ผลงาน ฯลฯ (ตามรายละเอียดของการแข่งขันที่แนบมา) ภายในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2567 และการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพ ฯ

จดหมายเชิญเข้าร่วมกิจกรรม