สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม

สคฝท.ขอแจ้งข่าวดี กำหนดขยายวันรับสมัครแข่งขันกิจกรรมประจำปี 2565 จากเดิมวันที่ 15 ตุลาคม เป็นวันที่ 28 ตุลาคม และเปลี่ยนวันประกาศผลผู้เข้ารอบ จากวันที่ 7 พฤศจิกายน เป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 19 กย. 65

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประจำปี 2565/2022
กิจกรรมการแข่งขัน 6 ประเภท
1. การแข่งขันสร้างคลิปวิดีโอส่งเสริมการเรียนภาษาฝรั่งเศส
หัวข้อ « Le français, la clé de la réussite ! » (ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา)
2. การแข่งขันเล่าเรื่องเป็นภาษาฝรั่งเศส (ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา)
3. การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส (ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา)
4. การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส (ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา)
5. การแข่งขันแสดงละครสั้นภาษาฝรั่งเศส (ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา)
6. การแข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส / เพลงเดี่ยว ** (ระดับมัธยมศึกษา) **

Link รายละเอียดการแข่งขัน

Link Google form สำหรับการกรอกใบสมัคร