สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และเลือกตั้งกรรมการบริหาร สคฝท. ชุดที่ 24

ตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ (ฉบับแก้ไขปรับปรุง 2522 ) หมวดที่ 11 ข้อ 20 และ 20.3 ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีอย่างน้อยปีละครั้ง ประมาณเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน และให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ชุดใหม่ เมื่อครบวาระ

สำหรับปีนี้ เนื่องจากคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ชุดที่ 23 ได้ปฏิบัติ หน้าที่มาจะครบวาระในวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ชุดที่ 23 จึงได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ชุดใหม่ ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 12.00 – 15.00 น. ณ ห้อง 307 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพ ฯ ตามกำหนดการ และระเบียบวาระการประชุมดังนี้

12.00 น. - สมาชิกสมาคม ฯ ลงทะเบียน และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน 13.30 น. - การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 - อุปนายกกล่าวต้อนรับสมาชิกและเปิดประชุม - เลขาธิการรายงานผลงานของคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ชุดที่ 23 - เหรัญญิกแถลงเรื่องการเงินและเสนอชื่อผู้ตรวจบัญชี - นายทะเบียนแถลงเรื่องสมาชิก - สมาชิกสัมพันธ์ชี้แจงวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ชุดที่ 24 และ ดำเนินการเลือกกรรมการตรวจนับคะแนน - ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ชุดที่ 24 15.00 น. - สรุปผลการเลือกตั้ง / ปิดประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ได้ลงมติให้ใช้วิธีการเลือกตั้งตามที่เคยปฏิบัติในการเลือกตั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ถึงปี พ.ศ. 2564 และให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสมาคม ฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่าน เช่นเคยในการปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ อนึ่งเพื่อให้การต้อนรับสมาชิกเป็นไปได้อย่างเรียบร้อย กรุณาแจ้งตอบรับเข้าร่วมประชุมได้ที่เลขาธิการ สคฝท. ภายใน วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 ทาง E-mail : natsarunleesirisearn@gmail.com หรือ ทางโทรศัพท์ / ID Line หมายเลข 081 754 7855 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

หนังสือเชิญประชุม

ภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566