สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม

ทุนอบรมครูภาษาฝรั่งเศส

สคฝท. เชิญชวนคุณครูภาษาฝรั่งเศส เข้าอบรมการพัฒนากลวิธีการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในบริบทการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายทางภาษา (Développement des stratégies d’apprentissage des langues étrangères, notamment la langue française dans le contexte d’enseignement plurilingue) ในระหว่างวันที่ 11 ถึง 14 กรกฎาคม 2566 ณ เมือง Ho Chi Minh Ville ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จัดการอบรมโดย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสระดับภูมิภาคแห่งเอเชียแปซิฟิก (Centre Régional Francophone d’Asie-Pacifique -CREFAP) ขององค์การระหว่างประเทศของประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส (Organisation Internationale de la Francophonie - OIF)

รายละเอียด