สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม

การอบรมทักษะด้านภาษาของครูภาษาฝรั่งเศสที่สอนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศในเอเชียแปซิฟิก

ด้วยศูนย์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Centre Régional Francophone d'Asie-Pacifique (CREFAP) และองค์กรนานาชาติที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส Organisation Internationale de Français (OIF) ได้จัดการอบรมครูภาษาฝรั่งเศสระดับภูมิภาค École d’été régionale francophone ให้กับครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสจากประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นประจำทุกปี แต่ในปี 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และองค์กรนานาชาติที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส ได้เปลี่ยนแปลงการอบรมครูภาษาฝรั่งเศสระดับภูมิภาค École d’été régionale francophone เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสจำนวนมากและมีความตั้งใจได้เข้าร่วมการอบรม จึงได้จัดการอบรมต่อเนื่อง 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 การอบรมทักษะทางภาษาด้วยระบบทางไกล ระดับ B1 และระดับ B2 ครั้งที่ 2 ผู้เข้ารับการอบรมที่มีความตั้งใจในการเรียนและทำงานตามที่ได้รับมอบหมายทุกครั้ง จะได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนไปเข้ารับการอบรมในประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสในปี พ.ศ.2568

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาของครูภาษาฝรั่งเศสที่สอนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศในภูมิภาคโดยเน้นระดับ B1 และระดับ B2 du CECR 2. เพื่อพัฒนาวิธีการสอนที่สอดคล้องกับผู้เรียน (Pédagogie de projet) และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วยกัน 3. เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของครูอย่างอิสระในการเตรียมวิธีการสอนและการสอนในชั้นเรียน ผู้เข้ารับการอบรม ครูภาษาฝรั่งเศสระดับ B1 และระดับ B2

การอบรมจะดำเนินการ 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 การอบรมทักษะทางภาษาด้วยระบบทางไกล 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ในช่วงเย็นจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ช่วงที่ 2 ผู้เข้ารับการอบรมที่เข้าอบรมทุกครั้ง มีความตั้งใจในการเรียนและทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย จะได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนไปเข้ารับการอบรมในประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสในปี พ.ศ.2568 ก่อนวันที่ 2 มิถุนายน 2567 ผู้สนใจส่งจดหมายผู้สมัคร (letter officielle) หรือจดหมายราชการ (note verbale) ไปที่ CREFAP ตามที่อยู่ cref@francophonie.org

รายละเอียด