สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนทักษะการเขียนนิทานเป็นภาษาฝรั่งเศส

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯ ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญคุณครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสเข้าร่วมโครงการ “ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนทักษะการเขียนนิทานเป็นภาษาฝรั่งเศส “ ในวันเสาร์ที่ 5 และวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมจะเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 500 บาท

สำหรับคุณครูที่เคยเข้ารับการอบรมการเขียนนิทานเป็นภาษาฝรั่งเศสที่สคฝท. ได้จัดไปเมื่อปี 2565 ทางโปรแกรม Zoom ก็สามารถจะลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้อีกในปีนี้ รับรองว่า สิ่งที่คุณครูจะได้จากการอบรมในครั้งนี้จะมีความเปลี่ยนแปลง และน่าสนใจไปอีกแบบ ถ้าสนใจ ! อย่าลืมลงทะเบียนผ่าน QR code ในวันที่ 16-25 กรกฎาคม 2566 อย่าพลาด !!!! ที่นั่งจำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น

หนังสือเชิญเข้ารับการอบรมและโครงการ

แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม