สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

คณะกรรมการมูลนิธิ

คณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

1. คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ ประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ อัมระปาล รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกมนต์ภรณ์ ลี้สิริเสริญกุล กรรมการ
4. นางสุรภี รุโจปการ กรรมการ
5. นางชนาเนา วรัญญู กรรมการ
6. นางอังคณิต หญิงประยูร กรรมการ
7. นางสาววารี จุลโพธิ์ กรรมการ
8. นางสาวศุภลัคน์ เตชะพงศธร กรรมการและเหรัญญิก
9. นางสาวสิรจิตต์ เดชอมรชัย กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวไพริน ศิริอังกูร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มูลนิธิฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 715 ของประกาศกระทรวงการคลัง