สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

คณะกรรมการบริหารสมาคม

คณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 23 พ.ศ. 2565-2566

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นายกกิตติมศักดิ์

คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์

อุปนายก

นางสาวไพริน ศิริอังกูร

นายทะเบียน

นางสาวอรวรรณี ป้านสวาสดิ์

ผู้ช่วยนายทะเบียน

นางสาวเพ็ญพรรณ ทิพย์คง

วิเทศสัมพันธ์

นางสุพรรณี จันทน์คราญ

วิเทศสัมพันธ์

นางสาวสิริวรรณ จุฬากรณ์

วิเทศสัมพันธ์

นายริปวัฒน์ จิราพงษ์

วิเทศสัมพันธ์

นางสาวพรศิริ ทองพันธุ์

ประชาสัมพันธ์

นางพรทิพย์ โตมอญ

ประชาสัมพันธ์

นายณัฐพล ชนินพร

ประชาสัมพันธ์

นางพรทิพา ถาวรบุตร

ปฏิคม

นางสาวชัชรีวรรณ ไชยวัฒน์

ปฏิคม

นางสาวกอบเกื้อ คชเสนี

ปฏิคม

นางปิยจิตร สังข์พานิช

สารนิเทศ

นางรัชนี บุตรรัตน์

สมาชิกสัมพันธ์

นายอาทิตย์ วงษ์สง่า

สาราณียกร

นางดวงใจ อัมระปาล

เหรัญญิก

นางสาวกมนต์ภรณ์ ลี้สิริเสริญกุล

เลขาธิการ

นางสุรภี รุโจปการ

รองเลขาธิการ

นางศิริวรรณ พิริยะสุรวงศ์

ผู้ช่วยเลขาธิการ

คณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 22 พ.ศ. 2563-2564

1. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายกกิตติมศักดิ์

2. คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อุปนายก
3. นางธิดา บุญธรรม อุปนายก
4. นางสาวไพริน ศิริอังกูร นายทะเบียน
5. นางสาวอรวรรณี ป้านสวาสดิ์ ผู้ช่วยนายทะเบียน
6. นางสาวเพ็ญพรรณ ทิพย์คง วิเทศสัมพันธ์
7. นางสุพรรณี จันทน์คราญ วิเทศสัมพันธ์
8. นายริปวัฒน์ จิราพงษ์ วิเทศสัมพันธ์
9. นางสาวพรศิริ ทองพันธุ์ ประชาสัมพันธ์
10. นางพรทิพย์ โตมอญ ประชาสัมพันธ์
11. นายณัฐพล ชนินพร ประชาสัมพันธ์
12. นางพรทิพา ถาวรบุตร ปฏิคม
13. นางสาวชัชรีวรรณ ไชยวัฒน์ ปฏิคม
14. นางสาววาสนา สมจิตร์ ปฏิคม
15. นางสาวอารีรัตน์ ปิ่นทอง ปฏิคม
16. นายอาทิตย์ วงษ์สง่า สาราณียกร
17. นางรัชนี บุตรรัตน์ สมาชิกสัมพันธ์
18. นางปิยจิตร สังข์พานิช สารนิเทศ
19. นางดวงใจ อัมระปาล เหรัญญิก
20. นางสาวณัฐสรัญ ลี้ศิริเสริญ เลขาธิการ
21. นางสุรภี รุโจปการ รองเลขาธิการคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 21 พ.ศ. 2561-2562

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายกกิตติมศักดิ์

2. คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อุปนายก
3. นางธิดา บุญธรรม อุปนายก
4. นางสาวไพริน ศิริอังกูร นายทะเบียน
5. นางสาวอรวรรณี ป้านสวาสดิ์ ผู้ช่วยนายทะเบียน
6. นางสาวอารีรัตน์ ปิ่นทอง ประชาสัมพันธ์
7. นายณัฐพล ชนินพร ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
8. นางพรทิพา ถาวรบุตร ปฏิคม
9. นางสาวชัชรีวรรณ ไชยวัฒน์ ผู้ฃ่วยปฏิคม
10. นางสาวปรุงสุคนธ์ บูรณะถาวร สมาชิกสัมพันธ์
11. นางปิยจิตร สังข์พานิช สาราณียกร-บรรณารักษ์
12. นางสาวเพ็ญพรรณ ทิพย์คง วิเทศสัมพันธ์
13. นางสุพรรณี จันทน์คราญ วิเทศสัมพันธ์
14. นายฐนวิชณ์ ไกรเพิ่ม ผู้ช่วยวิเทศสัมพันธ์
15. นางสาวพรศิริ ทองพันธุ์ สารนิเทศ
16. นางพรทิพย์ โตมอญ ผู้ช่วยสารนิเทศ
17. นางสาวศุภลัคน์ เตชะพงศธร เหรัญญิก
18. นางดวงใจ อัมระปาล ผู้ฃ่วยเหรัญญิก
19. นางสาวณัฐสรัญ ลี้ศิริเสริญ เลขาธิการ
20. นางสุรภี รุโจปการ รองเลขาธิการ
21. นางสาววาสนา สมจิตร์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 20 พ.ศ. 2559-2560

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายกกิตติมศักดิ์

2. คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อุปนายก
3. นางธิดา บุญธรรม อุปนายก
4. นางสาวณัฐสรัญ ลี้ศิริเสริญ เลขาธิการ
5. นางสาวศุภลัคน์ เตชะพงศธร เหรัญญิก
6. นางสาวไพริน ศิริอังกูร นายทะเบียน
7. นางสาววาสนา สมจิตร์ ประชาสัมพันธ์
8. นางพรทิพา ถาวรบุตร ปฏิคม
9. นางสาวปรุงสุคนธ์ บูรณะถาวร สมาชิกสัมพันธ์
10. นางสาวเสาวนิตย์ ชัยมุสิก วิทยาการสัมพันธ์
11. นางดวงใจ อัมระปาล วิทยาการสัมพันธ์
12. นางสุพรรณี จันทน์คราญ วิเทศสัมพันธ์
13. นางสาวเพ็ญพรรณ ทิพย์คง วิเทศสัมพันธ์
14. นางสาวพรศิริ ทองพันธุ์ สารนิเทศ
15. นางสาวอารีรัตน์ ปิ่นทอง สาราณียกร-บรรณารักษ์
16. นางสุรภี รุโจปการ รองเลขาธิการ
17. นายวิโรจน์ โกศลฤทธิชัย ผู้ช่วยเลขาธิการ
18. นางสาวสิรจิตต์ เดชอมรชัย ผู้ฃ่วยเหรัญญิก
19. นางสาวอรวรรณี ป้านสวาสดิ์ ผู้ช่วยนายทะเบียน
20. นางสาวชัชรีวรรณ ไชยวัฒน์ ผู้ฃ่วยปฏิคม
21. นางพรทิพย์ โตมอญ ผู้ช่วยสารนิเทศคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 19 พ.ศ. 2557-2558

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายกกิตติมศักดิ์

2. คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อุปนายก
3. นางธิดา บุญธรรม อุปนายก
4. นางสาวณัฐสรัญ ลี้ศิริเสริญ เลขาธิการ
5. นางสาวศุภลัคน์ เตชะพงศธร เหรัญญิก
6. นางสาวไพริน ศิริอังกูร นายทะเบียน
7. นางสาววาสนา สมจิตร์ บรรณารักษ์
8. นางพรทิพา ถาวรบุตร ปฏิคม
9. นางสาวปรุงสุคนธ์ บูรณะถาวร สมาชิกสัมพันธ์
10. นายปรีดี พิศภูมิวิถี ประชาสัมพันธ์
11. นางดวงใจ อัมระปาล วิทยาการสัมพันธ์
12. นางสุพรรณี จันทน์คราญ วิเทศสัมพันธ์
13. นางสาวพรศิริ ทองพันธุ์ สารนิเทศ
14. นางสาวอารีรัตน์ ปิ่นทอง สาราณียกร
15. นางสาวสิรจิตต์ เดชอมรชัย รองเลขาธิการ
16. นายวิโรจน์ โกศลฤทธิชัย ผู้ช่วยเลขาธิการ
17. นางสาวอรวรรณี ป้านสวาสดิ์ ผู้ช่วยนายทะเบียน
18. นางสาวมาริสา การีเวทย์ ผู้ฃ่วยเหรัญญิก
19. นางสาวชัชรีวรรณ ไชยวัฒน์ ผู้ฃ่วยปฏิคม
20. นางพรทิพย์ โตมอญ ผู้ช่วยสารนิเทศ
21. นางสุรภี รุโจปการ ผู้ช่วยสาราณียกรคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 18 พ.ศ. 2555-2556

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายกกิตติมศักดิ์

2. คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อุปนายก
3. นางธิดา บุญธรรม อุปนายก
4. นางสาวณัฐสรัญ ลี้ศิริเสริญ เลขาธิการ
5. นางสาวชนยา ด่านสวัสดิ์ เหรัญญิก
6. นางสาวไพริน ศิริอังกูร นายทะเบียน
7. นางสาวประภา งานไพโรจน์ บรรณารักษ์
8. นางพรทิพา ถาวรบุตร ปฏิคม
9. นางสาวปรุงสุคนธ์ บูรณะถาวร สมาชิกสัมพันธ์
10. นายปรีดี พิศภูมิวิถี ประชาสัมพันธ์
11. นางสาวนันทา ไกรวิทย์ วิทยาการสัมพันธ์
12. นางสุพรรณี จันทน์คราญ วิเทศสัมพันธ์
13. นางสาวพรศิริ ทองพันธุ์ สารนิเทศ
14. นางสาวอารีรัตน์ ปิ่นทอง สาราณียกร
15. นางสาวสิรจิตต์ เดชอมรชัย รองเลขาธิการ
16. นางสุรภี รุโจปการ ผู้ช่วยเลขาธิการ
17. นางสาวอรวรรณี ป้านสวาสดิ์ ผู้ช่วยนายทะเบียน
18. นางสาวมาริสา การีเวทย์ ผู้ฃ่วยเหรัญญิก
19. นางสาวชัชรีวรรณ ไชยวัฒน์ ผู้ฃ่วยปฏิคม
20. นางสุปาณี พัฒราช ผู้ช่วยสารนิเทศ
21. นางสาวบุบผา อยู่ทรัพย์ ผู้ช่วยสาราณียกรคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 17 พ.ศ. 2553-2554

คณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 17 พ.ศ. 2553-2554

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายกกิตติมศักดิ์

2. คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อุปนายก
3. นางธิดา บุญธรรม อุปนายก
4. นางสาวณัฐสรัญ ลี้ศิริเสริญ เลขาธิการ
5. นางสาวชนยา ด่านสวัสดิ์ เหรัญญิก
6. นางสาวไพริน ศิริอังกูร นายทะเบียน
7. นางสาวประภา งานไพโรจน์ บรรณารักษ์
8. นางพรทิพา ถาวรบุตร ปฏิคม
9. นางสาวเสาวนิตย์ ชัยมุสิก สมาชิกสัมพันธ์
10. นางสุรภี รุโจปการ สาราณียกร
11. นายปรีดี พิศภูมิวิถี ประชาสัมพันธ์
12. นางสาวนันทา ไกรวิทย์ วิทยาการสัมพันธ์
13. นางสุพรรณี จันทน์คราญ วิเทศสัมพันธ์
14. นางสาวพรศิริ ทองพันธุ์ สารนิเทศ
15. นางสาวสิรจิตต์ เดชอมรชัย รองเลขาธิการ
16. นางสาวอรวรรณี ป้านสวาสดิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ
17. นางสาวมาริสา การีเวทย์ ผู้ฃ่วยเหรัญญิก
18. นางอรวรรณ รัตนกาฬ ผู้ช่วยบรรณารักษ์
19. นางสาวชัชรีวรรณ ไชยวัฒน์ ผู้ฃ่วยปฏิคม
20. นางสาวอารีรัตน์ ปิ่นทอง ผู้ช่วยสาราณียกร
21. นางสาวศิริพร อินทเวคิน ผู้ช่วยสารนิเทศคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 16 พ.ศ. 2551-2552

1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์นายกกิตติมศักดิ์

2. คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อุปนายก
3. นางธิดา บุญธรรม อุปนายก
4. นางสาวณัฐสรัญ ลี้ศิริเสริญ เลขาธิการ
5. นางสาวชนยา ด่านสวัสดิ์ เหรัญญิก
6. นางสาวไพริน ศิริอังกูร นายทะเบียน
7. นางสาวประภา งานไพโรจน์ บรรณารักษ์
8. นางพรทิพา ถาวรบุตร ปฏิคม
9. นางสาวเสาวนิตย์ ชัยมุสิก สมาชิกสัมพันธ์
10. นางสาวสิรจิตต์ เดชอมรชัย สาราณียกร
11. นายสุพจน์ โล่ห์คุณสมบัติ ประชาสัมพันธ์
12. นางสาวนันทา ไกรวิทย์ วิทยาการสัมพันธ์
13. นางสุพรรณี จันทน์คราญ วิเทศสัมพันธ์
14. นางสาวพรศิริ ทองพันธุ์ สารนิเทศ
15. นางสาวอรวรรณี ป้านสวาสดิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ
16. นางสาวมาริสา การีเวทย์ ผู้ฃ่วยเหรัญญิก
17. นางอรวรรณ รัตนกาฬ ผู้ช่วยบรรณารักษ์
18. นางสาวชัชรีวรรณ ไชยวัฒน์ ผู้ฃ่วยปฏิคม
19. นางสาวปรุงสุคนธ์ บูรณะถาวร ผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
20. นางสุรภี รุโจปการ ผู้ช่วยสาราณียกร
21. นางสาวศิริพร อินทเวคิน ผู้ช่วยสารนิเทศคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 15 พ.ศ. 2549-2550

1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์นายกกิตติมศักดิ์

2. นางธิดา บุญธรรม อุปนายก
3. คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อุปนายก
4. นางสาวณัฐสรัญ ลี้ศิริเสริญ เลขาธิการ
5. นางสาวสุธาสินี ผลวัฒนะ เหรัญญิก
6. นางสาวไพริน ศิริอังกูร นายทะเบียน
7. นางสาวสิรจิตต์ เดชอมรชัย สาราณียกร
8. นายสุพจน์ โล่ห์คุณสมบัติ ประชาสัมพันธ์
9. นางสาวปรุงสุคนธ์ บูรณะถาวร สมาชิกสัมพันธ์
10. นางสาวประภา งานไพโรจน์ บรรณารักษ์
11. นางพรทิพา ถาวรบุตร ปฏิคม
12. นางสาวอรวรรณี ป้านสวาสดิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ
13. นางสาวมาริสา การีเวทย์ ผู้ฃ่วยเหรัญญิก
14. นางมลฤดี ปาลสุข ผู้ช่วยนายทะเบียน
15. นายอาทิตย์ วงษ์สง่า ผู้ช่วยสาราณียกร
16. นางสาวพรศิริ ทองพันธุ์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
17. นางสาวศิริพร อินทเวคิน ผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
18. นางอรวรรณ รัตนกาฬ ผู้ช่วยบรรณารักษ์
19. นางสาวชัชรีวรรณ ไชยวัฒน์ ผู้ฃ่วยปฏิคม
20. นางสาวนันทา ไกรวิทย์ กรรมการ
21. นางสาวสุธาวดี หนุนภักดี กรรมการคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 14 พ.ศ. 2547-2548

1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์นายกกิตติมศักดิ์

2. นางธิดา บุญธรรม อุปนายก
3. คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อุปนายก
4. นางสาวณัฐสรัญ ลี้ศิริเสริญ เลขาธิการ
5. นางสาวสุธาสินี ผลวัฒนะ เหรัญญิก
6. นางสาวไพริน ศิริอังกูร นายทะเบียน
7. นายปรีดี พิศภูมิวิถี สาราณียกร
8. นางอรวรรณ รัตนกาฬ ประชาสัมพันธ์
9. นางสาวปรุงสุคนธ์ บูรณะถาวร สมาชิกสัมพันธ์
10. นางสาวประภา งานไพโรจน์ บรรณารักษ์
11. นางพรทิพา ถาวรบุตร ปฏิคม
12. นางสาวอรวรรณี ป้านสวาสดิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ
13. นางสาววาสนา สมจิตร์ ผู้ช่วยเลขาธิการ
14. นางสาวมาริสา การีเวทย์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
15. นางมลฤดี ปาลสุข ผู้ช่วยนายทะเบียน
16. นางสาวนันทา ไกรวิทย์ ผู้ช่วยสาราณียกร
17. นางสาวสิรจิตต์ เดชอมรชัย ผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
18. นางสาวศิริพร อินทเวคิน ผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
19. นางสาวพรศิริ ทองพันธุ์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
20. นางสาวสุธาวดี หนุนภักดี ผู้ช่วยบรรณารักษ์
21. นางสาวชัชรีวรรณ ไชยวัฒน์ ผู้ฃ่วยปฏิคมคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 13 พ.ศ. 2545-2546

1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์นายกกิตติมศักดิ์

2. นางธิดา บุญธรรม อุปนายก
3. คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อุปนายก
4. นางสาวณัฐสรัญ ลี้ศิริเสริญ เลขาธิการ
5. นางสาวสุธาสินี ผลวัฒนะ เหรัญญิก
6. นางสาวไพริน ศิริอังกูร นายทะเบียน
7. นางสาวอัจฉรา โชติบุตร สาราณียกร
8. นางอรวรรณ รัตนกาฬ ประชาสัมพันธ์
9. นางสาวอุรัจฉฑา เชาวน์ชลากร สมาชิกสัมพันธ์
10. นางสาวประภา งานไพโรจน์ บรรณารักษ์
11. นางพรทิพา ถาวรบุตร ปฏิคม
12. นางสาวอรวรรณี ป้านสวาสดิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ
13. นางสาววาสนา สมจิตร์ ผู้ช่วยเลขาธิการ
14. นางสาวมาริสา การีเวทย์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
15. นายปรีดี พิศภูมิวิถี ผู้ช่วยนายทะเบียน
16. นางสาวนันทา ไกรวิทย์ ผู้ช่วยสาราณียกร
17. นางสาวชัชรีวรรณ ไชยวัฒน์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
18. นางสาวปรุงสุคนธ์ บูรณะถาวร ผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
19. นางสาวศิริพร อินทเวคิน ผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
20. นางสาวสุธาวดี หนุนภักดี ผู้ช่วยบรรณารักษ์
21. นางมลฤดี ปาลสุข ผู้ฃ่วยปฏิคมคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 12 พ.ศ. 2543-2544

1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์นายกกิตติมศักดิ์

2. นางธิดา บุญธรรม อุปนายก
3. คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อุปนายก
4. นางสาวณัฐสรัญ ลี้ศิริเสริญ เลขาธิการ
5. นางสาวสุธาสินี ผลวัฒนะ เหรัญญิก
6. นางสาวไพริน ศิริอังกูร นายทะเบียน
7. นางสาวอัจฉรา โชติบุตร สาราณียกร
8. นางอรวรรณ รัตนกาฬ ประชาสัมพันธ์
9. นางสาวอุรัจฉฑา เชาวน์ชลากร สมาชิกสัมพันธ์
10. นางสาวประภา งานไพโรจน์ บรรณารักษ์
11. นางพรทิพา ถาวรบุตร ปฏิคม
12. นางสาวอรวรรณี ป้านสวาสดิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ
13. นางสาวศิริพร อินทเวคิน ผู้ช่วยเลขาธิการ
14. นางสาวมาริสา การีเวทย์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
15. นายปรีดี พิศภูมิวิถี ผู้ช่วยนายทะเบียน
16. นางสาวนันทา ไกรวิทย์ ผู้ช่วยสาราณียกร
17. นางสาวชัชรีวรรณ ไชยวัฒน์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
18. นางสาวปรุงสุคนธ์ บูรณะถาวร ผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
19. นางเทพกัญญา สงวนพวก ผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
20. นางสาวสุธาวดี หนุนภักดี ผู้ช่วยบรรณารักษ์
21. นางมลฤดี ปาลสุข ผู้ฃ่วยปฏิคมคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 11 พ.ศ. 2541-2542

1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์นายกกิตติมศักดิ์

2. นางธิดา บุญธรรม อุปนายก
3. นางวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อุปนายก
4. นางสาวประมาณ ลี้ศิริเสริญ เลขาธิการและผู้จัดการ
5. นางสาวสุธาสินี ผลวัฒนะ เหรัญญิก
6. นางสาวไพริน ศิริอังกูร นายทะเบียน
7. นางสาวอัจฉรา โชติบุตร สาราณียกร
8. นางอรวรรณ รัตนกาฬ ประชาสัมพันธ์
9. นางสาวอุรัจฉฑา เชาวน์ชลากร สมาชิกสัมพันธ์
10. นางสาวประภา งานไพโรจน์ บรรณารักษ์
11. นางพรทิพา ถาวรบุตร ปฏิคม
12. นางสาวอรวรรณี ป้านสวาสดิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ
13. นางสาวศิริพร อินทเวคิน ผู้ช่วยเลขาธิการ
14. นางสาวมาริสา การีเวทย์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
15. นายเกรียงศักดิ์ เจียรมาศ ผู้ช่วยนายทะเบียน
16. นางสาวนันทา ไกรวิทย์ ผู้ช่วยสาราณียกร
17. นางสาวชัชรีวรรณ ไชยวัฒน์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
18. นางสาวปรุงสุคนธ์ บูรณะถาวร ผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
19. นางโกสุม สมหวัง ผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
20. นางสาวสุธาวดี หนุนภักดี ผู้ช่วยบรรณารักษ์
21. นางมลฤดี ปาลสุข ผู้ฃ่วยปฏิคมคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 10 พ.ศ. 2539-2540

1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์นายกกิตติมศักดิ์

2. นางธิดา บุญธรรม อุปนายก
3. นางสาวประมาณ ลี้ศิริเสริญ เลขาธิการและผู้จัดการ
4. นางวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ เหรัญญิก
5. นางสาวไพริน ศิริอังกูร นายทะเบียน
6. นางสาวอุรัจฉฑา เชาวน์ชลากร สมาชิกสัมพันธ์
7. นางอรวรรณ รัตนกาฬ ประชาสัมพันธ์
8. นางสาวอัจฉรา โชติบุตร สาราณียกร
9. นางพรทิพา ถาวรบุตร ปฏิคม
10. นางสาวเตือนใจ จุลดุลย์ บรรณารักษ์
11. นางสาวอรวรรณี ป้านสวาสดิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ
12. นางสาวศิริพร อินทเวคิน ผู้ช่วยเลขาธิการ
13. นางสาวสุธาสินี ผลวัฒนะ ผู้ช่วยเหรัญญิก
14. นางสาวฉันทนา วิศาลรักษ์กิจ ผู้ช่วยนายทะเบียน
15. นางสาวปราณี ศิริรัตน์ ผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
16. นางสาวชัชรีวรรณ ไชยวัฒน์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
17. นางสาวนันทา ไกรวิทย์ ผู้ช่วยสาราณียกร
18. นางสาวชนยา ด่านสวัสดิ์ ผู้ช่วยสาราณียกร
19. นายวิโรจน์ โกศลฤทธิชัย ผู้ช่วยบรรณารักษ์
20. นางมลฤดี ปาลสุข ผู้ฃ่วยปฏิคม
21. นางสาวประภา งานไพโรจน์ กรรมการคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 9 พ.ศ. 2537-2538

1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา องค์นายกกิตติมศักดิ์
2. นางธิดา บุญธรรม อุปนายก
3. นางสาวประมาณ ลี้ศิริเสริญ เลขาธิการและผู้จัดการ
4. นางวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ เหรัญญิก
5. นางสาวไพริน ศิริอังกูร นายทะเบียน
6. นางอรวรรณ รัตนกาฬ ประชาสัมพันธ์
7. นางพรทิพา ถาวรบุตร ปฏิคม
8. นางสาวอัจฉรา โชติบุตร สาราณียกร
9. นางสาวอุรัจฉฑา เชาวน์ชลากร สมาชิกสัมพันธ์
10. นางสาวเตือนใจ จุลดุลย์ บรรณารักษ์
11. นางสาวอรวรรณี ป้านสวาสดิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ
12. นางสาวศิริพร อินทเวคิน ผู้ช่วยเลขาธิการ
13. นางสาวสุธาสินี ผลวัฒนะ ผู้ช่วยเหรัญญิก
14. นางสาวพรพรรณ บงกชมาศ ผู้ช่วยนายทะเบียน
15. นางสาวปราณี ศิริรัตน์ ผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
16. นางสาวชัชรีวรรณ ไชยวัฒน์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
17. นางสาวนันทา ไกรวิทย์ ผู้ช่วยสาราณียกร
18. นางสาวศิริธร ดุษฎีพรรณ์ ผู้ช่วยสาราณียกร
19. นางสาวพรทิพย์ เลิศสุรสถิต ผู้ช่วยบรรณารักษ์
20. นางมลฤดี ปาลสุข ผู้ฃ่วยปฏิคม
21. นางสาวประภา งานไพโรจน์ กรรมการคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 8 พ.ศ. 2535-2536

1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา องค์นายกกิตติมศักดิ์
2. นางธิดา บุญธรรม อุปนายก
3. นางสาวประมาณ ลี้ศิริเสริญ เลขาธิการและผู้จัดการ
4. นางวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ เหรัญญิก
5. นางสาวจีรังลักษณ์ ศกุนตะลักษณ์ นายทะเบียน
6. นางสาวอุรัจฉฑา เชาวน์ชลากร สมาชิกสัมพันธ์
7. นางสิทธา พินิจภูวดล สาราณียกร
8. นางอรวรรณ รัตนกาฬ ประชาสัมพันธ์
9. นางพรทิพา ถาวรบุตร ปฏิคม
10. นางสาวเตือนใจ จุลดุลย์ บรรณารักษ์
11. นางสาวอรวรรณี ป้านสวาสดิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ
12. นางสาวศิริพร อินทเวคิน ผู้ช่วยเลขาธิการ
13. นางสาวสุธาสินี ผลวัฒนะ ผู้ช่วยเหรัญญิก
14. นางสาวชวนี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยนายทะเบียน
15. นายกรกช อุปถัมภ์นรากร ผู้ช่วยนายทะเบียน
16. นางสาวปราณี ศิริรัตน์ ผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
17. นางสาวอัจฉรา โชติบุตร ผู้ช่วยสาราณียกร
18. นางสาวชัชรีวรรณ ไชยวัฒน์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
19. นางสาวประพิณ กุลวานิช ผู้ช่วยปฏิคม
20. นางสาวพรทิพย์ เลิศสุรสถิต ผู้ช่วยบรรณารักษ์
21. นางสาวประภา งานไพโรจน์ กรรมการคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 7 พ.ศ. 2533-2534

1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา องค์นายกกิตติมศักดิ์
2. นางธิดา บุญธรรม อุปนายก
3. นางสาวประมาณ ลี้ศิริเสริญ เลขานุการ
4. นางวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ เหรัญญิก
5. นางมลฤดี ปาลสุข นายทะเบียน
6. นางอุไร พลกล้า สมาชิกสัมพันธ์
7. นางสิทธา พินิจภูวดล สาราณียกร
8. นางอรวรรณ รัตนกาฬ ประชาสัมพันธ์
9. นางพรทิพา ถาวรบุตร ปฏิคม
10. นางสาวชวนี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา บรรณารักษ์
11. นางสาวอรวรรณี ป้านสวาสดิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
12. นางสาวศิริพร อินทเวคิน ผู้ช่วยเลขานุการ
13. นางสาวสุธาสินี ผลวัฒนะ ผู้ช่วยเหรัญญิก
14. นางสาวจีรังลักษณ์ ศกุนตะลักษณ์ ผู้ช่วยนายทะเบียน
15. นางสาวอุรัจฉฑา เชาวน์ชลากร ผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
16. นางสาวอัจฉรา โชติบุตร ผู้ช่วยสาราณียกร
17. นางมธุรส สาชลวิจารณ์ จงชัยกิจ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
18. นางสาวชัชรีวรรณ ไชยวัฒน์ ผู้ช่วยปฏิคม
19. นางสาวเตือนใจ จุลดุลย์ กรรมการ
20. นางสาวประภา งานไพโรจน์ กรรมการ
21. นายกรกช อุปถัมภ์นรากร กรรมการคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 6 พ.ศ. 2531-2532

1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา องค์นายกกิตติมศักดิ์
2. นางธิดา บุญธรรม อุปนายก
3. นางสาวประมาณ ลี้ศิริเสริญ เลขานุการ
4. นางสาวอรวรรณี ป้านสวาสดิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
5. นางวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ เหรัญญิก
6. นางสาวสุธาสินี ผลวัฒนะ ผู้ช่วยเหรัญญิก
7. นางมลฤดี ปาลสุข นายทะเบียน
8. นางสาวจีรังลักษณ์ ศกุนตะลักษณ์ ผู้ช่วยนายทะเบียน
9. นางอรวรรณ รัตนกาฬ ประชาสัมพันธ์
10. นางพรทิพา ถาวรบุตร ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
11. นางสิทธา พินิจภูวดล สาราณียกร
12. นางอุไร พลกล้า สมาชิกสัมพันธ์
13. นางมธุรส สาชลวิจารณ์ จงชัยกิจ ผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
14. นางสาวอัจฉรา โชติบุตร ปฏิคม
15. นางสาวนิรมล ตัญญะแสนสุข ผู้ช่วยปฏิคม
16. นางสาวชวนี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา บรรณารักษ์
17. นางกุลศักดิ์ ฉายางาม กรรมการ
18. นางสาวชัชรีวรรณ ไชยวัฒน์ กรรมการ
19. นางสาวประภา งานไพโรจน์ กรรมการ
20. นายกรกช อุปถัมภ์นรากร กรรมการ
21. นางจงกล สุภเวชย์ กรรมการคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 5 พ.ศ. 2529-2530

1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา องค์นายกกิตติมศักดิ์
2. นางธิดา บุญธรรม อุปนายก
3. นางสาวประมาณ ลี้ศิริเสริญ เลขานุการ
4. นางสาวอรวรรณี ป้านสวาสดิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
5. นางวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ เหรัญญิก
6. นางสาวสุธาสินี ผลวัฒนะ ผู้ช่วยเหรัญญิก
7. นายกรกช อุปถัมภ์นรากร นายทะเบียน
8. นางสาวจีรังลักษณ์ ศกุนตะลักษณ์ ผู้ช่วยนายทะเบียน
9. นางอรวรรณ รัตนกาฬ ประชาสัมพันธ์
10. นางพรทิพา ถาวรบุตร ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
11. นางสิทธา พินิจภูวดล สาราณียกร
12. นางอุไร พลกล้า สมาชิกสัมพันธ์
13. นางนันทพร เลาหบุตร ผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
14. นางสาวอัจฉรา โชติบุตร ปฏิคม
15. นางสาวนุชนาฎ หาญดำรงกุล ผู้ช่วยปฏิคม
16. นางสาวชวนี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา บรรณารักษ์
17. นางกุลศักดิ์ ฉายางาม กรรมการ
18. นายเดช ตะละภัฎ กรรมการ
19. นางสาวประภา งานไพโรจน์ กรรมการ
20. นางสาวเพ็ญศิริ เจริญพจน์ กรรมการ
21. นายปณิธิ หุ่นแสวง กรรมการคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 4 พ.ศ. 2527-2528

1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา องค์นายกกิตติมศักดิ์
2. นางวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อุปนายก
3. นางสาวประมาณ ลี้ศิริเสริญ เลขานุการ
4. นางสาวอรวรรณี ป้านสวาสดิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
5. นางสาวจิระพรรษ์ บุณยเกียรติ เหรัญญิก
6. นายกรกช อุปถัมภ์นรากร นายทะเบียน
7. นางสิทธา พินิจภูวดล สาราณียกร
8. นางอรวรรณ รัตนกาฬ ประชาสัมพันธ์
9. นางสาวชวนี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา บรรณารักษ์
10. นางมลฤดี ปาลสุข ผู้ช่วยบรรณารักษ์
11. นางสาวเตือนใจ จุลดุลย์ ปฏิคม
12. นางพรทิพา ถาวรบุตร ผู้ช่วยปฏิคม
13. นางอุไร พลกล้า สมาชิกสัมพันธ์
14. นางนันทพร เลาหบุตร ผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
15. นางกุลศักดิ์ ฉายางาม กรรมการ
16. นางธิดา บุญธรรม กรรมการ
17. นายเดช ตะละภัฎ กรรมการ
18. นายไมตรี เด่นอุดม กรรมการ
19. นางสาวประภา งานไพโรจน์ กรรมการ
20. นางสาวเพ็ญศิริ เจริญพจน์ กรรมการ
21. นางสาวจีรังลักษณ์ ศกุนตะลักษณ์ กรรมการคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 3 พ.ศ. 2525-2526

1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา องค์นายกกิตติมศักดิ์
2. นางวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ กรรมการและอุปนายก
3. นางพยอม ธรรมบุตร กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวจิระพรรษ์ บุณยเกียรติ กรรมการและเหรัญญิก
5. นายอภิชัย จันทรเสน กรรมการและนายทะเบียน
6. นางสาวประมาณ ลี้ศิริเสริญ กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
7. นางธิดา บุญธรรม กรรมการและสาราณียกร
8. นางอุไร พลกล้า กรรมการและสมาชิกสัมพันธ์
9. นางสาวอุรัจฉฑา เชาวน์ชลากร กรรมการ บรรณารักษ์และผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
10. นางจงกล สุภเวชย์ กรรมการและผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
11. นางสาวเตือนใจ จุลดุลย์ กรรมการและปฏิคม
12. นางพรทิพา ถาวรบุตร กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม
13. นางกุลศักดิ์ ฉายางาม กรรมการและประชาสัมพันธ์
14. นางอรวรรณ รัตนกาฬ กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
15. นางลัดดา วงศ์สายัณห์ กรรมการ
16. นายเดช ตะละภัฎ กรรมการ
17. นางสาวประภา งานไพโรจน์ กรรมการ
18. นางสาวส่งศรี ศรีจันทราพันธุ์ กรรมการ
19. นางสาวอรวรรณี ป้านสวาสดิ์ กรรมการ
20. นางสาวเพ็ญศิริ เจริญพจน์ กรรมการ
21. นางสาวพิมพา ฐานิสสรณ์ กรรมการคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 2 พ.ศ. 2523-2524

1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา องค์นายก
2. คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร อุปนายก
3. นางลัดดา วงศ์สายัณห์ อุปนายก
4. นางวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ กรรมการและเหรัญญิก
5. นายอภิชัย จันทรเสน กรรมการและนายทะเบียน
6. นางสาวอมรสิริ สัณห์สุรัติกุล กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
7. นางพรรณี ธนิตสุขการ กรรมการและประชาสัมพันธ์
8. นางเริงรัชนี นิ่มนวล กรรมการและปฏิคม
9. นางสาวเตือนใจ จุลดุลย์ กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม
10. นางจงกล สุภเวชย์ กรรมการและสมาชิกสัมพันธ์
11. นางสาวอุรัจฉฑา เชาวน์ชลากร กรรมการ บรรณารักษ์และผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
12. นางธิดา บุญธรรม กรรมการและสาราณียกร
13. นางพยอม ธรรมบุตร กรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวประวาณี นรินทรางกูร ณ อยุธยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15. นายเดโช อุตตรนที กรรมการ
16. นางกุลศักดิ์ ฉายางาม กรรมการ
17. นางอรวรรณ รัตนกาฬ กรรมการ
18. นางสาวส่งศรี ศรีจันทราพันธุ์ กรรมการ
19. นางสาวประภา งานไพโรจน์ กรรมการ
20. นางสาวอรวรรณี ป้านสวาสดิ์ กรรมการ
21. นางสาวลาวัลย์ ชัยเชียงเอม กรรมการคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดที่ 1 พ.ศ. 2521-2522

1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา องค์นายก
2. คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร อุปนายกคนที่ 1
3. นางลัดดา วงศ์สายัณห์ อุปนายกคนที่ 2
4. นางวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ เหรัญญิก
5. นางสาวสดชื่น ชัยประสาธน์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
6. นางพรรณี ธนิตสุขการ นายทะเบียน
7. นายจรัล วรรณรัตน์ ผู้ช่วยนายทะเบียน
8. นางกุลศักดิ์ ฉายางาม ประชาสัมพันธ์
9. นางสาวประวาณี นรินทรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
10. นางสิทธา พินิจภูวดล กรรมการกองทุนสมทบ
11. นางธิดา บุญธรรม สมาชิกสัมพันธ์และสาราณียกร
12. นางสาวอุรัจฉฑา เชาวน์ชลากร ผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
13. นางจงกล สุภเวชย์ ปฏิคม
14. นางโสภี เนตราคม ผู้ช่วยปฏิคม
15. นางสาวจิราภรณ์ โชติกเสถียร บรรณารักษ์
16. นางแพรวโพยม บุณยผลึก เลขานุการ
17. นางพยอม ธรรมบุตร ผู้ช่วยเลขานุการ
18. นางสาวชุบบุญ ช่วยประสิทธิ์ กรรมการ
19. นายสามารถ สัมพันธารักษ์ กรรมการ
20. นางสาวพิมพา ฐานิสสรณ์ กรรมการ
21. นางเริงรัชนี นิ่มนวล กรรมการคณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ชุดชั่วคราว พ.ศ. 2520

1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา องค์นายก
2. คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร อุปนายกคนที่ 1
3. นางลัดดา วงศ์สายัณห์ อุปนายกคนที่ 2
4. นางสิทธา พินิจภูวดล กรรมการ
5. นางธิดา บุญธรรม กรรมการและสมาชิกสัมพันธ์
6. นางจงกล สุภเวชย์ กรรมการและผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
7. นางกุลศักดิ์ ฉายางาม กรรมการและประชาสัมพันธ์
8. นางสาวประวาณี นรินทรางกูร ณ อยุธยา กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
9. นางวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ กรรมการและเหรัญญิก
10. นางไขศรี ศรีอรุณ กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
11. นางสาวสดชื่น ชัยประสาธน์ กรรมการและปฏิคม
12. นายสามารถ สัมพันธารักษ์ กรรมการ นายทะเบียน และสาราณียกร
13. นางเริงรัชนี นิ่มนวล กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
14. นางแพรวโพยม บุณยผลึก กรรมการและเลขานุการ
15. นางพยอม ธรรมบุตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16. นางเกื้อกูล เสถียรไทย ผู้แทนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
17. นางสาวชุบบุญ ช่วยประสิทธิ์ ผู้แทนมหาวิทยาลัยศิลปากร
18. นางสาวอมรสิริ สัณห์สุรัติกุล ผู้แทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
19. นายพิพัฒน์ ตั้งสืบกุล ผู้แทนมหาวิทยาลัยรามคำแหง
20. นางแน่งน้อย เพนท์ ผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21. นายไพฑูรย์ บุณยะเวช ผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์