Stage d'habilitation du novembre 2018

[จดหมายจากคุณวิภา]

+ เรื่อง  การอบรมครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส

เรียน  เลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสและเลขานุการศูนย์ฯเครือข่ายทราบ

เนื่องด้วยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย มีความยินดีแจ้งให้ทราบว่า ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส จะจัดให้มีการอบรม ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส เรื่อง ผู้สอบประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศส DELF A1/A2 สำหรับนักเรียน  ในวันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2018 เวลา 9.00น-16.00น ณ สมาคมฝรั่งเศส

+ คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. ผู้อบรมต้องผ่านสอบ 
DELF B 1

2. ประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศส DELF A1/A2 หมดวาระ

+ สถานทูตฝรั่งเศสรับผิดชอบค่าวิทยากร ผู้อบรมรับผิดชอบค่าเดินทางและค่าที่พัก

จึงขอความกรุณาเลขานุการศูนย์ฯและศูนย์ฯเครือข่าย แจ้งข่าวให้โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล ทราบโดยทั่วกัน

และกรุณาส่งรายชื่อผู้สนใจเข้าอบรมให้ทราบภายในวันที่  ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  ตามตารางที่ส่งมานี้และส่งมาที่อีเมล์คุณวิภา

Vipha.suchinai-bervas@diplomatie.gouv.fr  เพื่อการประสานงานในขั้นต่อไป

+ หมายเหตุ  การจัดสอบ DELF Scolaire ในปีหน้าคือวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอบคุณในความร่วมมือมา  ณ โอกาสนี้

Vipha SUCHINAI-BERVAS

Assistante Linguistique

Ambassade de France en Thaïlande

35 Charoenkrung Road, Soi 36 (Rue de Brest)

Bangrak, Bangkok 10500

Email : Vipha.suchinai-bervas@diplomatie.gouv.fr

Tél : 02 627 21 10 (ligne directe)

Fax : 02 627 21 30


+ Tableau à remplir du stage d'habilitation A1/A2 en novembre 2018