เว็บไซต์เรียนภาษาฝรั่งเศส โดยครูภาษาฝรั่งเศส

[Sites d'apprentissage de français créés par des professeurs]

นายเกรียงไกร ทองชื่นจิต [Kriangkraï Thongchuenjit] โรงเรียนราชินีบูรณะ นครปฐม
ด.ร. จงกล สุภเวชย์ [Chongkonn Supavej] chongsup@hotmail.com
อาจารย์ต้น (อภิชาติ เพิ่มชวลิต) -