เรียน ครูเลขาศูนย์สอบ DELF และตัวแทนครูสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะกรรมการดำเนินการจัดสอบ 

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ร่วมกับ สพฐ. กำหนดจัด ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส  DELF Scolaire (Etats Généraux du Delf Scolaire) ระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2561 ณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจึงขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมสัมนาดังกล่าว โดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสฯ รับผิดชอบค่าอาหาร ค่าจัดทำเอกสารและของที่ระลึก และค่าจัดเลี้ยงรับรอง และ สพฐ. รับผิดชอบค่าพาหนะ และค่าที่พัก สำหรับครูสอนภาษาฝรั่งเศส จำนวน 26 ดังรายชื่อที่แนบ 
สำหรับผู้บริหารโรงเรียน หรือ สพม. สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสฯ ได้เชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด (ในวันที่ 14 ก.ย.61 เวลา 12.00-12.30 น.)  และงานเลี้ยงรับรอง ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต (ในวันที่ 14 ก.ย.61 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป) เท่านั้น โดยผู้บริหารที่เดินทางมาเข้าร่วมงาน จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พักของตนเอง 

กำหนดการประชุม วันที่ 14 ก.ย.61- เวลา 11.30 น.เริ่มลงทะเบียน , เวลา 12.00 น. พิธีเปิด , เวลา 18.30 น. ผู้เข้าประชุมจะต้องเดินทางไปงานเลี้ยงรับรอง ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ก่อนการเข้าพักที่โรงแรม จึงขอแนะนำให้วางแผนจัดการเรื่องสัมภาระไว้ล่วงหน้า หากเดินทางมาถึงก่อนเวลาลงทะเบียน สามารถนำสัมภาระไปฝากไว้ที่โรงแรมก่อนได้  สำหรับการเดินทางไปงานเลี้ยงรับรอง ผู้เข้าประชุมสามารถนำรถยนต์ส่วนตัวไปได้ โดยจอดรถที่ O.P. Garden (มีค่าจอดรถ) และมีรถตู้สมาคมฝรั่งเศสบริการส่วนหนึ่ง
เมื่อจบงานเลี้ยงรับรอง ผู้เข้าร่วมประชุมที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด (หรือจากกรุงเทพมหานคร แต่มีความจำเป็นต้องเข้าพัก) จะเดินทางไปเข้าพักที่โรงแรม ไอบิส บางกอก สาธร โดยเดินทางด้วยตนเอง 
วันที่ 15 ก.ย.61 ผู้เข้าประชุม Check out จากโรงแรม และ ไปลงทะเบียนที่สมาคมฝรั่งเศส ตั้งแต่ 8.30 น. เป็นต้นไป 
เวลา 15.00 น. พิธีปิดและถ่ายภาพที่ระลึก  และต่อด้วยการฉายภาพยนตร์  ในการนี้เพื่อเป็นการให้เกียรติต่อคณะผู้จัดงาน ขอความร่วมมือทุกท่านโปรดอยู่ร่วมจนจบทุกกิจกรรม  หรืออย่างน้อยจนจบพิธีปิดและถ่ายภาพที่ระลึกแล้ว (ประมาณ 15.30 น.) จึงเดินทางกลับ จึงขอแนะนำให้วางแผนการเดินทางให้สอดคล้องกับกำหนดการค่ะ 

การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ สรุปคร่าวๆ ดังนี้นะคะ 
ครูทุกท่านสามารถเบิกค่ารถโดยสารประจำทาง เช่น รถทัวร์ รถเมล์ รถตู้ รถไฟ รถไฟฟ้า ได้ และโดยสารรถรับจ้างภายในพื้นที่ได้  ครูทุกท่านสามารถเบิกค่ารถทัวร์ VIP 24 ที่นั่ง และ รถไฟตู้นอน ชั้น 2 เตียงบน-ล่าง ได้  
นอกจากนั้น
ครู คศ.2 ขึ้นไป สามรถเบิกค่าโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดได้ โดยนำตั๋ว/Boarding Pass/รายละเอียดการเดินทาง (ไฟลท์บิน วันที่ เวลา) และใบเสร็จจากสายการบินมาแนบ 
สามารถเดินทางโดยรถไฟ VIP ได้ โดยนำตั๋วมาแสดง  
ครูผู้ช่วย และครู คศ.1 ไม่สามารถเบิกค่าตั๋วเครื่องบิน หรือ รถไฟชั้น VIP ได้ 

กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 21 ส.ค.61
หนังสือและเอกสารแนบ จะส่งทางเมลเท่านั้น หากประสงค์ให้จัดส่งไปรษณีย์ไปยังโรงเรียนของท่าน สามารถแจ้งมาได้ค่ะ

ด้วยความเคารพ
ธัญธิดา
Thunthida PARINTHONG
Institute of Translation and Foreign Languages Promotion
Bureau of Academic Affairs and Educational Standards