Bonjour la France 1

 

เรียนภาษาฝรั่งเศสกับรายการวิทยุ โดยรัชฎาพร ฤทธิจันทร์

สั่งซื้อบทเรียนเพิ่มเติม (CD และคู่มือ) ได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ดาวน์โหลด