Lexique de l'actualité sur RFI [คำศัพท์จากข่าวฝรั่งเศส]

RFI - ข่าวภาษาฝรั่งเศสอย่างง่าย


ค้นหาตามหมวดอักษร [Chercher par ordre alphabétique] (ในหน้านี้แสดงสำนวนสูงสุด หมวดละ 10 คำ)
  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

A
1
attentat (n.m.) : การก่อวินาศกรรม / attentat suicide = การก่อวินาศกรรมแบบระเบิดพลีชีพ / attentat à la voiture piégée = การก่อวินาศกรรมโดยการวางระเบิดรถยนต์
2
affrontement (n.m.) : การเผชิญหน้า
3
autorité (n.f.) : เจ้าหน้าที่, ผู้มีอำนาจในการดำเนินการ
4
appliquer (v.) : นำมาใช้, นำมาประยุกต์ใช้

B
1
biocarburant (n.m.) : น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของน้ำมันที่สกัดจากพืช
2
les bleus (n.m.) : ทีมชาติ (ฟุตบอล, รักบี้...) ฝรั่งเศส
3
bouc émissaire (n.m.) : แพะรับบาป

C
1
coup d'État (n.m.) : การก่อรัฐประหาร
2
compromis (n.m.) : การประนีประนอมกัน
3
couvre-feu (n.m.) : เคอร์ฟิว (= มาตรการรักษาความปลอดภัยในยามฉุกเฉิน โดยการห้ามออกจากบ้านในยามวิกาล)
4
cessez-le-feu (n.m.) : การหยุดยิง, การหยุดสู้รบอย่างเป็นทางการ
5
correspondant (n.m.) : ผู้สื่อข่าว, ผู้ที่เราติดต่อด้วย เช่น pen friend / correspondant permanant = ผู้สื่อข่าวที่ประจำอยู่ตามประเทศต่างๆ
6
compter + inf. (v.) : ตั้งใจที่จะ, มีโครงการที่จะ
7
prendre conscience (n.f.) : มีจิตสำนึก
8
cour constitutionnelle (n.f.) : ศาลรัฐธรรมนูญ
9
cible (n.f.) : เป้า, ที่หมาย / cibler (v.) = พุ่งเป้าไปที่, มุ่งไปที่
10
carnage (n.m.) : การฆ่าฟันอย่างทารุณ, การนองเลือด

D
1
diplomate (n.) : นักการทูต]
2
dirigeant (n.m.) : ผู้นำประเทศ
3
dénoncer (v.) : ประณาม, กล่าวโทษ
4
déarmement (n.m.) : การปลดอาวุธ, การวางอาวุธ
5
décret (n.m.) : คำประกาศ, คำสั่ง
6
délégation (n.f.) : คณะผู้แทน (เจรจา...)
7
déclencher (v.) : ทำให้คลาย, ลั่นไก, เริ่ม(รุกรบ)
8
déroulement (n.m.) : การดำเนินไปของ(เหตุการณ์ ...) / se dérouler = (เหตุการณ์) ดำเนินไป, คลี่คลาย

E
1
effet de serre (n.m.) : ปรากฎการณ์เรือนกระจก
2
envoyé spécial (n.m.) : นักข่าวที่เดินทางไปทำข่าวสำคัญในสถานที่ต่างๆ
3
écologie (n.f.) : (การอนุรักษ์) สิ่งแวดล้อม, ธรรมชาติ
4
échec (n.m.) : ความล้มเหลว
5
état (n.m.) : 1. รัฐ, ประเทศ 2. สภาพ(ของคน หรือสิ่งต่างๆ) / faire état de = คิดเป็นจำนวน, มีจำนวน ...
6
exil (n.m.) : การเนรเทศ / partir en exil = เดินทางไปลี้ภัย / exilé (n.m.) = ผู้ที่ถูกเนรเทศ

F
1
financer (v.) : ให้เงินสนับสนุน , สนับสนุนทางการเงิน

G
1
(observer) une grève de faim (n.f.) : การอดอาหารประท้วง
2
gâcher (v.) : ทำให้เสียของ, ทำให้ยุ่งเหยิง
3
garde à vue (n.f.) : การกักตัวไว้สอบสอน

H
1
heurt (n.m.) : การประทะกัน, การชนกัน, การกระแทกกระทั้นกัน

I
1
intervention (n.f.) : การแทรกแซง (ทางทหาร, ทางการเมือง, ทางการค้า ...)
2
intérimaire (adj.) : ระหว่างกาล, ชั่วคราว, ที่มาแทนชั่วคราว, ที่รักษาการ / un gouvernement intérimaire = รัฐบาลรักษาการ / intérim (n.m.) : ระหว่างกาล, การแทน

J
1
 

L
1
 lancer un appel (v.) : เรียกร้อง, ร้องขอ
2
 laïc, laïque (adj.) : ที่ไม่ขึ้นอยู่กับศาสนา, ที่แยกออกจากศาสนา / laïcité (n.f.) : การไม่ขึ้นอยู่กับศาสนา

M
1
  mandat (n.m.) : วาระที่อยู่ในตำแหน่ง / mandat d'arrêt = หมายจับ
2
  mesure (n.f.) : มาตรการ / prendre une mesure = ใช้มาตรการ
3
  milicien (n.m.) : ทหารอาสาสมัคร
4
  meeting (n.m.) : การประชุม
5
  mobilisation (n.f.) : การชุมนุมเคลื่อนไหวเรียกร้อง หรือรณรงค์ / (se) mobiliser (v.) = รวมตัวเคลื่อนไหว
6
  maison mère (n.f.) : บริษัทแม่, สำนักงานใหญ่ = siège social

N

1
négocier (v.) : เจรจา - nécociation (n.f.) : การเจรจา
2
norme (n.f.) : หลักที่ถือเป็นกฎ, มาตรฐาน

O
1
ordre (n.m.) : ความเป็นระเบียบเรียบร้อย, ลำัดับ, คำสั่ง / rappeler qqn à l'ordre = เตือนให้อยู่ในความสงบ
2
otage (n.m.) : ตัวประกัน

P
1
pourparlers (n.m.pl.) : การเจรจา (ที่มุ่งหาข้อตกลงกัน)
2
porte-parole (n.m.) : โฆษก (ของรัฐบาล...)
3
préoccupation (n.f.) : เรื่องกังวลใจ, ความวิตกกังวล, สิ่งที่ทำให้ต้องครุ่นคิด
4
peine (n.f.) : การลงโทษ - peine de mort = การลงโทษประหารชีวิต - peine de prison = การลงโทษจำคุก
5
partisan (n.m.) : ผู้สนับสนุน, พรรคพวก
6
mettre qqch en place (n.f.) : จัดสร้าง, ทำให้มีขึ้น
7
polémique (adj. et n.f.) : เกี่ยวกับการโต้แย้ง, การโต้แย้ง, การโต้เถียง
8
processus (n.m.) : การดำเนินการ, กระบวนการ - processus de paix = กระบวนการสันติภาพ
9
pénaliser (v.) : ลงโทษ / pénalité (n.f.) : โทษที่ต้องรับ, เบี้ยปรับ, ค่าปรับ / pénal (adj.) : ที่ลงโทษ, ที่เกี่ยวกับการลงโทษ - code pénal, droit pénal = กฎหมายอาญา
10
politique (adj. et n.f.) : 1. (เกี่ยวกับ) การเมือง 2. นโยบาย

Q
1
  quinquennat (n.m.) : วาระการอยู่ในตำแหน่งเป็นเวลา 5 ปี

R
1
ravisseur (n.m.) : ผู้ลักพาตัว
2
à plusieurs reprises (loc. adverbiale) = plusieurs fois : หลายครั้ง
3
renverser (v.) : โค่นล้ม
4
rebelle (n.) : ขบถ / rébellion (n.f.) = การขบถ
5
retrancher (v.) : ตัดออก, ตัดทอน, ตัดทอนรายจ่าย
6
relâcher (v.) : ปล่อยตัวไป, คลายออก
7
régime (n.m.) = ระบอบการปกครอง, ระบอบ, การจำกัดอาหาร
8
rapport (n.m.) = รายงาน / rendre un rapport = ทำรายงานเสนอ...

S
1
stratégie (n.f.) : ยุทธวิธี
2
soutien (n.m.) : การสนับสนุน
3
sommet (n.m.) : การประชุมสุดยอด (การประชุมของผู้นำสูงสุด)
4
sans domicile fixe (SDF) (n.m.) : ผู้มีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง / sans abri = ผู้ไร้ที่อยู่อาศัย
5
sondage (n.m.) : การหยั่งเสียง, การสำรวจความคิดเห็น
6
spéculer (v.) : เก็งกำไร / spéculation (n.f.) : การเก็งกำไร / spéculateur (n.m.) : นักเก็งกำไร
7
suspendre (v.) : งดไว้, ผัดไปก่อน, พักไว้ก่อน, หน่วงเหนี่ยวไว้ก่อน / suspension (n.f.) = การหยุดไว้ชั่วคราว
8
serment (n.m.) : สัตย์สาบาน, คำสาบาน / prêter serment = สาบานตน (เข้ารับตำแหน่ง, ...)
9
siège social (n.m.) : บริษัทแม่, สำนักงานใหญ่ = maison mère

T
1
tentative (n.f.) : ความพยายาม
2
terme (n.m.) : การสิ้นสุดลง, การจบ - au terme de = เมื่อสิ้นสุด... - mener qqch à son terme = จบสิ้นลง
3
troupe (n.f.) : กองกำลัง, กองทหาร
4
transition (n.f.) : การเปลี่ยนหรือถ่ายโอน (อำนาจ...)
5
tribunal (n.m.) : ศาลยุติธรรม
6
taux (n.m.) : อัตรา / taux de change = อัตราแลกเปลี่ยน / taux d'intérêt = อัตราดอกเบี้ย / taux de naissance = อัตราการเกิด ...
7
tir (n.m.) : การยิง / tirer (v.) = ยิง, ดึง / tireur = ผู้ยิง, คนที่ยิง

U
1
  ultimatum (n.m.) [อ่าน : อืลติมาเติม] : คำขาด, เส้นตาย

V
1
viser (v.) : จ้องยิง, เล็ง, มุ่งหมาย, กล่าวพาดพิงถึง
2
veto (n.m.) [อ่าน : เวโต] : อำนาจยับยั้ง, คัดค้าน / mettre son veto à ... = คัดค้าน / le droit de veto = สิทธิยับยั้ง

Y
1
 

Source : RFI - Radio France Internationale