Félicitations aux professeurs de français boursiers de l'année 2018
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการสอนภาษาฝรั่งเศส โดยยึดมาตรฐานคุณภาพ CECRL ให้กับครูสอนภาษาฝรั่งเศสรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์สอนไม่เกิน 5 ปีจำนวน 20 คน ในหัวข้อ “ครูรุ่นใหม่กับการสอนภาษาฝรั่งเศสสู่มาตรฐานยุโรป” ณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ (Alliance française de Bangkok) ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม - 11 เมษายน 2561 พร้อมกันนี้ได้มอบทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมเพิ่มเติม สำหรับครูที่มีผลงานโดดเด่น จำนวน 5 คน ไปศึกษาต่อ ณ สมาคมฝรั่งเศสบอร์โดซ์ (Alliance française de Bordeaux) สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2561
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางนริศรา พรมริน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
2. นางสาวสุรีพร กันเรือง โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
3. นางสาวอภิญญา นามแสง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
4. นางสาวอรวรรณ เทียนธวัชกุล โรงเรียนสุรนารีวิทยา
5. นายสรศักดิ์ เจริญการค้า โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

+ ขอขอบคุณ นริศรา พรมริน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สำหรับข้อมูล

+ ภาพเพิ่มเติมที่ Facebook "Oui, je parle français en Thaïlande"