Les élèves en première [2018] : นักเรียนชั้น ม. 5 ปี พ.ศ. 2561

นางสาวธนารีย์ บุญเกิด
นางสาวจิดาภา ฉ่ำตระกูล
นางสาวอริสา สนสนิท
นายประดิษฐ์ หลวงไกร
นางสาวณัฐณิชา ฉวีอินทร์
นายตุลยภัทร แก่นษา
นางสาวมาริสา พงศ์นาค
นางสาวมาลินี เมฆเปี่ยม
นางสาวศกาวรัตน์ นกงาม
นางสาววศินี ศรีทิพย์
นางสาวกานติมา คำวาส
นางสาวสิริวิมล มากมี
นางสาวณชา ประจวบเหมาะ
นางสาวกชกร ช่วยชัย
นายธีรภัทร เจริญผล
นางสาวกัญญารัตน์ บุญฉิม
นางสาวอัญชิสา หลีหลาย
นางสาวณัฐนิช ปฏิพิมพาคม
นางสาวนิรมล ขวัญเรือน
นางสาวนิรัญญา ภูใบบัง
นายกัษณ สังฆบุตร
นางสาวเปรมจิต จันทร์สง่า
นายเพชรภูมิ มิตรดี
นางสาวอรจิรา อินทร์อ่อน
นางสาวพลอยไพลิน สระแก้ว
นางสาวอารยา พรายแก้ว
นายณัฐวุฒิ โยงรัมย์
นางสาวกาติกานต์ สมบุญจร
นางสาวณัฐกุล สุขสวัสดิ์
นางสาวศิริลักษณ์ กวานหล้า
นางสาวจีน เธียรตระการพงศ์    

Les élèves en terminale [2018] : นักเรียนชั้น ม. 6 ปี พ.ศ. 2561

นางสาวณัฎฐณิชา หลีเกษม
นางสาวเบญจวรรณ ประดิษฐพงษ์
นายภีรพัฒน์ พันธุ์เฮง
นางสาวจิรัชญา ร้อยแก้ว
นายภากร เกิดประดับ
นางสาวปรีดาภรณ์ จันทร์วิไล
นางสาวนุชธิดา เรียงสันเที๊ยะ
นายบุญญฤทธิ์ แก้วสัจจา
นางสาววารริณี หนูพรม
นางสาวณัฐนันท์ ผลเอนก
นางสาวพรมนัส แซ่หลิม
นางสาวชนิดา ยาดี
นางสาวณิชกานต์ มั่งประเสริฐ
นางสาวฐิติชญา มาเกิด
นางสาวนิลมณี สีสด
นางสาวสิริยากร ธทาศรัย
นางสาวโสรยา คงเจริญ
นางสาวยมลพร วันแพ
นางสาวธัญรดา สังข์บัว
นางสาวศุภวรรณ พุ่มพวง
นางสาวยอดเพชร จำปาพรหม
นายธนาดล รอดจากทุกข์
นางสาวสุชาดา เกิดรอด
นางสาวผาณิตา หมันมณี
นางสาวศุภกานต์ ล้ำเลิศ
นางสาววรรณกานต์ นวมพะเนียด
นายมิณธฎา ศรีจันทร์

Les élèves en terminale [2017] : นักเรียนชั้น ม. 6 ปี พ.ศ. 2560

นางสาวจริญญา ไชยพฤกษ์
นายทักษิณ ยิ้มแย้ม
นายพชรพล เบี้ยแก้ว
นางสาวพิชญามน ศิลปเสนา
นางสาวแสงสุรีย์ ขุนสงคราม
นางสาววรัญญา วัดน้อย
นางสาวนุ่มฤดี แก้วเยื้อง
นางสาวศิริมา สุดแก้ว
นางสาวกนกวรรณ ดาวเรือง
นางสาวศิริวรรณ สายทองสุข
นางสาวกฤษณา เกตุสวัสดิ์
นางสาวสิริมา อุดมพล
นางสาวจณิสตา มีสวัสดิ์
นางสาวสุภัจฉรา แก้วทอง
นางสาวจุฑามาศ ยอดรัตน์
นางสาวอนุธิดา โคตะขุน
นางสาวณัฐธิตา ดึงสุวรรณ
นางสาววิภาดา หอมเนียม
นางสาวพิมลรญา สุวรรณเกตุ
นางสาวอรสิริ พลจันทร์
   
นายรุ่งทวี จันทร์นี

Les élèves en terminale [2016] : นักเรียนชั้น ม. 6 ปี พ.ศ. 2559

นางสาวณัฎฐา บัวทอง
นางสาวปวรรัตน์ อุ่มชะอุ้ม
นางสาวพลอยไพลิน มิตรดี
นางสาวพิชญา แสงกลิ่น
นางสาวสุทธิดา สารศิริ
นางสาวกัณห์ชรี ไชยแสง
นางสาวสโรบล ครุฑธา
นางสาวณัฐธิดา มุสิกะสิน
นางสาววันทนา โมกข์บุรุษ
นางสาวเบญจพร ป้องเพชร
นางสาวพรปวีณ์ บัวงาม
นางสาวหนึ่งหทัย พุ่มไสว
นางสาวชุติมณฑน์ เทศทอง
นางสาวปิยนุช โสมนา
นางสาวณํฎฐา ทองมาก
นางสาวชนม์นิภา กงเกียน
นางสาวกรวรรณ แดงโชติ
นางสาวสุกัญญา เอี่ยมทรัพย์ใหญ่
นางสาวอัญชลี นวลประสงค์
นางสาวสุมาลี วงษ์แก้วเกต
นางสาวเสาวลักษณ์ สุกแทน
นางสาวสุภาวดี บูรณ์เจริญ
นายวิชญ์ภาส อิ่มทั่ว
นางสาวพริมา วงศ์สาโรจน์

Les élèves en terminale [2015] : นักเรียนชั้น ม. 6 ปี พ.ศ. 2558

นายบัณฑิต ส่องศรี
นางสาวดวงหทัย บุญเลิศ
นายบัญชา ส่องศรี
นางสาวศตกมล มณีพิศมัย
นางสาวชุติมา ศรีอุดม
นายปรินทร คุ้มเขตต์
นายปิติพงศ์ คำบุญเรือง
นายนรากร สร้อยสม
นางสาวศรุตา บุญรอด
นางสาวอนงนาถ กลิ่นรัน
นางสาวกมลลักษณ์ สินกลัด
นางสาวหยาดรุ้ง รอดพ้น
นางสาววศนันท์ อยู่วงศ์
นายกษิดิ์เดช ยศกิจ
นางสาวจุฑาทิพย์ คงชูศรี
นางสาวสกาวรัตน์ แดงช่วง
นางสาวสุคณฑา สังข์สุวรรณ
นางสาวมินตรา แก้วเกิด
นางสาวศุทธินี บุญภิคำ
นายธิติวุฒิ มิ่งแม้น
นางสาวมัลลิกา ยอดแฉล้ม
นางสาวรวิวรรณ สำราญพานิช
นางสาวศุภมาศ นัยนา
นางสาววรรณระวี หลายชั้น
นายศรัณญ์ เอี่ยมสอาด
นางสาวลัดดาวัลย์ ชื่นชม
นางสาวณิชมน กือเย็น
นางสาววรัญญา อินอากร
นายปริญญา ทองสุข

Les élèves en terminale [2014] : นักเรียนชั้น ม. 6 ปี พ.ศ. 2557

นางสาวณัฐธิดา แย้มศรี
นางสาวสุภาพร ภูมิโคกรักษ์
นางสาวธัญญารัตน์ ชูรส
นางสาวชุติมา ละอองทอง
นายนพปฏล เจือจุ้ย
นางสาวสิรินทรา พร้าโต
นางสาวอนุสรา ขันทอง
นางสาวฐิตาภา ส้มภา
นางสาวสิรีธร รัฐแฉล้ม
นางสาวชยานิศ สมใจ
นางสาวภวิศา สังข์บัว
นางสาวดวงรัตน์ พุทธิเภษัช
นางสาวสโรชา อนุไพร
นางสาวพิมศิริ คาน
นางสาวอาริตา วิชัยวงศ์
นายศราวุฒิ ลีส้มซ่า
นางสาวกมลชนก อิทธิกมลเลิศ
นางสาววรินดา คงจันทร์
นายเบญจมิน เบญจปรีดา
นางสาวณาตยาณี สุขกล่ำ
นางสาวนันทิยา แซ่ตัน
นายอนุกูล เม่งก่วง
นายอิทธิพล ทะระมา
นางสาวนันท์นภัส เงินทอง
นางสาววรรณวิจิตร ธรรมรักษ์
นางสาวพัชราภรณ์ ทองสุข
นางสาวเกศราพร ทานกระโทก
 

Les élèves en terminale [2013] : นักเรียนชั้น ม. 6 ปี พ.ศ. 2556

นางสาวรัฐฐินันท์ คำบุญเรือง
นางสาวนริศรา ปุระสุวรรณ์
นางสาวณัฐธิดา อุ่นพงษ์
นางสาวทวินันท์ รังนเรนทร์
นางสาวลลิตภัทร แซ่ก้อ
นายสมศักดิ์ สกุลเพชร
นางสาวนิภาพร เทพตา
นางสาววิสุนีย์ กัณหา
นายมณฑล อาจณรงค์
นางสาวสุรีรัตน์ พึ่งโพธิ์ทอง
นางสาวนวมน สระทองเลียบ
นางสาวอรนภา นาน้อย
นางสาวอโนชา นำศิริโยธิน
นางสาวสุพิชฌาย์ วัดใหญ่ชนาวี
นางสาวกัญญา บุรินทร์วัฒนา
นางสาวสุภิญญา สุขประเสริฐ
นางสาวเปมิกา กระแสงแก้ว
นางสาวพัชราภรณ์ มะธิโตปนัม
นางสาวกรรณิกา พิบูลย์
นางสาวศิริวรรณ วงษ์นรา
นางสาวนิโลบล อินทร์เจริญ
นางสาวพุทธิดา หาสวนศรี
นางสาวพรรณปพร รักชาติ
นางสาวกมลรัตน์ สงพรมทิพย์
นางสาวนรีพร แก้วทัพ
นายกนต์ธีร์ พันธ์คง
นางสาวธรินทร์ญา วิรุณราช
นายสุรศักดิ์ ศรีภูมิ
นางสาวพิมลดา ศรีบานเย็น
นางสาวเกษราภรณ์ พุงไธสง

นักเรียนชั้น ม. 6 ปี พ.ศ. 2556, 2557, 2558, 2559 และ 2560 ไม่อัพเดตบล๊อกแล้ว (เพราะไม่ได้เรียนกับครูแล้ว)